Ubezpieczenie

następstw nieszczęśliwych
wypadków dla nauczycieli
i pracowników oświaty

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h na dobę na całym świecie - ubezpieczenie jest dedykowane dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Ubezpieczenie online od 39 zł rocznie

WYBIERZ WARIANT UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW   I II III IV V
Składka roczna za 1 dziecko   39 PLN 59 PLN 78 PLN 129 PLN 187 PLN
Składka roczna za drugie i kolejne dzieci
ZNIŻKA 50%
Program uwzględnia możliwość zawarcia ubezpieczenia na drugie i kolejne dziecko, przy założeniu płatności składki w wysokości 50% wartości składki opłaconej za pierwsze dziecko, dokonując wyboru tego samego wariantu ubezpieczenia dla wszystkich dzieci z jednej rodziny.
ZNIŻKA -50%
19,50 PLN
ZNIŻKA -50%
29,50 PLN
ZNIŻKA -50%
39,00 PLN
ZNIŻKA -50%
64,50 PLN
ZNIŻKA -50%
93,50 PLN
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły - świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły. Świadczenie finalne za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – limit zgodny z wybranym wariantem ubezpieczenia.
30.000 50.000 70.000 100.000 130.000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Świadczenie finalne za zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – limit zgodny z wybranym wariantem ubezpieczenia. Zgodnie z OWU za nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny uważa się wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym.
30.000 50.000 70.000 100.000 130.000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – limit zgodny z wybranym wariantem ubezpieczenia.
20.000 30.000 40.000 70.000 100.000
Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu, epilepsji
Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu, epilepsji – świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, NW w wyniku epilepsji*. Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, NW w wyniku epilepsji przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – limit zgodny z wybranym wariantem ubezpieczenia.
*Epilepsja - rozumiana jako śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku w wyniku napadu padaczkowego, o ile miało to wpływ na śmierć Ubezpieczonego.
*Epilepsja – dla umowy ubezpieczenia, nie ma znaczenia, czy epilepsja został rozpoznała przed okresem ubezpieczenia, czy też w trakcie okresu ubezpieczenia.
20.000 30.000 40.000 70.000 100.000
NOWOŚĆ! Śmierć rodzica/opiekuna prawnego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie jest wypłacane w wysokości 3.000 zł w każdym z obowiązujących wariantów w ofercie 2020/2021.
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą)
1% - za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% - za 1% uszczerbku - jednorazowe świadczenie w przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Trwały uszczerbek obejmuje wyłącznie przypadki umieszczone w tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu zdarzenia wywołującego trwały uszczerbek, stosowanej przy ustalaniu procentowej. Ustalanie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonywane jest przez UNIQA TU S.A. w oparciu o „UNIQA tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - UNIQA wz. 1417”. Świadczenie za trwały uszczerbek Ubezpieczonego wypłacane jest w następujący sposób: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczonemu wypłaca się 100% SU.
20.000
200
30.000
300
40.000
400
70.000
700
100.000
1.000
Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu, zawału serca, epilepsji
1% - za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu, zawału serca, epilepsji 1% - za 1% uszczerbku - jednorazowe świadczenie w przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek udaru mózgu, zawału serca, epilepsji. Świadczenie za trwały uszczerbek Ubezpieczonego wypłacane jest w następujący sposób: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczonemu wypłaca się 100% SU.
Epilepsja – dla umowy ubezpieczenia, nie ma znaczenia, czy epilepsja został rozpoznała przed okresem ubezpieczenia, czy też w trakcie okresu ubezpieczenia.
20.000
200
30.000
300
40.000
400
70.000
700
100.000
1.000
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – płatne od 1 dnia pobytu (do 90 dni pobytu)
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – płatne od 1 dnia pobytu do 90 dni pobytu– potwierdzony w dokumentacji medycznej i niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, którego celem było udzielanie Ubezpieczonemu przez całą dobę kompleksowych świadczeń zdrowotnych polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogły być zrealizowane w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Za pobyt w szpitalu uważa się pobyt w szpitalu mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie skierowania lekarskiego. Za pobyt w szpitalu nie uznaje się pobytu Ubezpieczonego w ośrodku wypoczynkowym, domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo--leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych, paliatywnych, hospicyjnych oraz świadczeń z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a w tym świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, nawet jeśli świadczenia zdrowotne były udzielane stacjonarnie lub całodobowo. Za pobyt w szpitalu traktuje się hospitalizację trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 24 godziny liczone od chwili przyjęcia do szpitala odnotowanej w dokumentacji medycznej. Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje zgodnie limitem wybranego wariantu ubezpieczenia.
4.500
50 PLN za dzień
4.500
50 PLN za dzień
4.500
50 PLN za dzień
6.300
70 PLN za dzień
9.000
100 PLN za dzień
NOWOŚĆ! Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19) - jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego nieprzerwanie co najmniej 4 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby - jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego nieprzerwanie co najmniej 4 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie w kwocie wynikającej z limitów dla wariantów IV i V. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby rozpoczyna się w momencie przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala, a kończy się w momencie wypisania Ubezpieczonego ze szpitala.
Zgodnie z OWU choroba to proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego wymagający pomocy medycznej (np. zawodowa, zakaźna, pasożytnicza, tropikalna, zatrucia, zaburzenia psychiczne itp.).
brak brak brak COVID-19
500
COVID-19
700
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - Świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przysługuje przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
Wysokość świadczenia z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przysługuje zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych - następstwa nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – jednorazowe świadczenie wypłacane z tytułu przeszkolenia zawodowego Ubezpieczonego, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o ile stan ten jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia z tytułu Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych przysługuje zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP - następstwa nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP - Świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przysługuje przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty w formie imiennej ze wskazaniem poszkodowanego lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
W przypadku wypadku za granicą, UNIQA refunduje koszty w zakresie rehabilitacji już po powrocie do kraju. Wysokość świadczenia z tytułu zwrotu kosztów rehabilitacji na terenie RP przysługuje zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.
2.000 2.000 3.000 5.000 5.000
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP (w tym operacje plastyczne!) - następstwa nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP (w tym operacje plastyczne) - po wypadku za granicą, które UNIQA refunduje w zakresie leczenia już po powrocie do kraju.
Koszty leczenia - niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty:
a) pobytu w szpitalu,
b) badań, zabiegów ambulatoryjnych, operacji – w tym operacji plastycznych,
c) opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
d)transportu medycznego Ubezpieczonego do szpitala, ambulatorium itp. oraz ze szpitala, ambulatorium itp. do domu.
UNIQA zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia na terenie RP jeżeli koszty te zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną.
2.000 3.000 4.000 8.000 15.000
Odbudowa stomatologiczna zębów stałych (brak ograniczenia limitu na 1 ząb) - następstwa nieszczęśliwego wypadku
Odbudowa stomatologiczna zębów stałych (brak ograniczenia limitu na 1 ząb) - Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych po nieszczęśliwym wypadku. Wypłata w oparciu o realne koszty, maksymalnie do limitów wskazanych w poszczególnych wariantach – brak limitu na jeden ząb.
2.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Hospitalizacja powyżej 10 dni po NW lub operacji chirurgicznej – dodatkowa jednorazowa wypłata
Hospitalizacja powyżej 10 dni po NW lub operacji chirurgicznej – dodatkowa jednorazowa wypłata - świadczenie jednorazowe dodatkowe wypłacane w wyniku hospitalizacji powyżej 10 dni po nieszczęśliwym wypadku lub operacji chirurgicznej. Pobyt w szpitalu związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub operacji chirurgicznej, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala potwierdzonego dokumentem. Świadczenie jest wypłacane zgodnie z limitem wskazanym w wybranym wariancie ubezpieczenia.
„Operacje chirurgiczne” – wszystkie operacje chirurgiczne, bez wyłączeń.
500 500 1.000 1.300 1.750
Pogryzienie przez zwierzęta i pokąsania przez insekty, które skutkuje co najmniej 1 pełną dobą pobytu w szpitalu – dodatkowa jednorazowa wypłata
Pogryzienie przez zwierzęta i pokąsania przez insekty, które skutkuje co najmniej 1 pełną dobą pobytu w szpitalu – dodatkowa jednorazowa wypłata. Świadczenie wypłacane jest na podstawie raportu medycznego dot. pogryzienia/pokąsania/ukąszenia/użądlenia. Świadczenie jest wypłacane zgodnie z limitem wskazanym w wybranym wariancie ubezpieczenia.
„Pogryzienie” – miejsce na ciele pogryzione przez zwierzę lub dziecko.
„Pokąsanie, ukąszenie, użądlenie” –skaleczenie ciała w wyniku wbicia zębów zwierząt, wbicia żądła owadów w skórę lub ukąszenie przez muszki, moskity, muchy tse-tse, ochotki, pchły ziemne.
BRAK 2.000 3.500 7.000 10.000
Zachorowanie na sepsę – dodatkowa jednorazowa wypłata
Zachorowanie na sepsę – dodatkowa jednorazowa wypłata - świadczenie wypłacane jest po zdiagnozowaniu sepsy u Ubezpieczonego potwierdzonej raportem medycznym. Świadczenie jest wypłacane zgodnie z limitem wskazanym w wybranym wariancie ubezpieczenia.
„Zachorowanie na sepsę/posocznicę” - zakażenie krwi wywołane przez bakterie lub inne drobnoustroje, grzyby lub wirusy.
BRAK 2.500 3.500 7.000 10.000
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, po min. 3-dniowym pobycie w szpitalu – dodatkowa jednorazowa wypłata
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, po min. 3-dniowym pobycie w szpitalu – dodatkowa jednorazowa wypłata - świadczenie jest wypłacane zgodnie z limitem wskazanym w wybranym wariancie ubezpieczenia.
„Wstrząśnienie mózgu - Nieodwracalne uszkodzenie tkanki mózgowej w następstwie urazu głowy będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku, które spowodowało nieodwracalne ubytki neurologiczne i trwałe objawy kliniczne. Ubezpieczeniem objęta jest wyłącznie występująca nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnego wykonywania przynajmniej trzech z wymienionych czynności życiowych: mycie się, ubieranie się, poruszanie się, korzystanie z toalety, odżywianie się. Niezdolność do ich samodzielnego wykonywania musi być potwierdzona przez lekarza neurologa. Nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w pierwszym zdaniu, to wywołane przyczyną zewnętrzną nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, które było bezpośrednią i wyłączną przyczyną pourazowego uszkodzenia mózgu i miało miejsce, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są poważne urazy głowy, zaistniałe w wyniku spożycia alkoholu lub narkotyków
BRAK 150 200 250 350
Ostre zatrucie gazami lub chemikaliami
Ostre zatrucie gazami lub chemikaliami - Wypłata zgodnie z tabelą uszczerbków UNIQA - UNIQA wz. 1417.
BRAK TAK
Zgodnie z tabelą uszczerbków
TAK
Zgodnie z tabelą uszczerbków
TAK
Zgodnie z tabelą uszczerbków
TAK
Zgodnie z tabelą uszczerbków
Rekreacyjne uprawianie sportu (sporty wysokiego ryzyka - włączone)
Zgodnie z OWU sport rekreacyjny - takie uprawianie sportu, które nie jest podejmowane w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, ani w celach zarobkowych, a jedynie dla wypoczynku lub odnowy sił psychofizycznych oraz niezwiązane z uczestnictwem w wyczynowych zawodach i konkursach sportowych, oficjalnych treningach do tych imprez lub w wyprawach i podróżach odbywanych w ramach ekspedycji i survivalu. Za sport rekreacyjny rozumie się również treningi i zajęcia sportowe w ramach szkolnych i przyszkolnych klubów sportowych oraz uczestnictwo dzieci w zawodach międzyszkolnych.
Sporty wysokiego ryzyka uprawiane rekreacyjnie są włączone do ochrony ubezpieczeniowej.
TAK TAK TAK TAK TAK
Wyczynowe uprawianie sportu (sporty wysokiego ryzyka - wyłączone)
Zgodnie z OWU sport wyczynowy - forma działalności człowieka, podejmo-wana dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania mak-symalnych wyników sportowych, w tym również uprawianie dyscyplin sportowych w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestnictwie w treningach i zawodach sportowych.
Sporty wysokiego ryzyka uprawiane wyczynowo są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o sporty wysokiego ryzyka uprawiane wyczynowo za zwyżką składki 30% od składki wyjściowej. Składki wskazano w ofercie ubezpieczenia na rok 2020/2021.
TAK TAK TAK TAK TAK
Wyczynowe uprawianie sportów wysokiego ryzyka
Wyczynowe uprawianie sportów wysokiego ryzyka – sport uprawiany w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związanych z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życia, do którego zalicza się następujące dyscypliny: kolarstwo górskie, cross rowerowy, motocross, skateboarding, wspinaczka wysokogórska przy użyciu specjalistycznego sprzętu, spadochroniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo, paralotniarstwo, skoki spadochronowe, skoki na gumie, skoki i loty narciarskie, sky surfing, pilotowanie samolotów silnikowych, żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, skutery wodne, surfing, wolne nurkowanie, wyścigi łodzi motorowych, wspinaczka wysokogórska i skalna, spaleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie) le parkur, kitesurfing, rajdy/wyścigi samochodowe, motorowe oraz wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (powyżej 3200 m n.p.m), busz, dżungla, bieguny, tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego.
MOŻLWOŚĆ ROZSZERZENIA
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE 39 PLN
kup online
59 PLN
kup online
78 PLN
kup online
129 PLN
kup online
187 PLN
kup online

Definicje zakresu ubezpieczenia oraz wyłączenia zgodnie z Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU, Ogólne warunki ubezpieczenia, UNIQA tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu Następst Nieszczęśliwych Wypadków - UNIQA wz. 1417.

WYGODNY, SZYBKI SPOSÓB ZAKUPU POLISY W 5 MINUT

Wybór wariantu Dane Ubezpieczonego Opłata online Otrzymanie polisy na adres e-mail

UBEZPIECZYCIEL

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, które wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami w okresie ubezpieczenia.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA?

Nauczyciele i Pracownicy Placówek Oświatowych.

GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE?

Na terenie Polski i zagranicą.

KIEDY CHRONI UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie, w szkole, w domu, na wycieczkach i wakacjach, podczas uprawiania sportów.