Ubezpieczenie

następstw nieszczęśliwych
wypadków dla nauczycieli
i pracowników oświaty

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h na dobę na całym świecie - ubezpieczenie jest dedykowane dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Ubezpieczenie online od 39 zł rocznie

WYBIERZ WARIANT UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW   I II III IV V
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły
Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
30.000 50.000 70.000 100.000 130.000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przysługuje przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
- Ubezpieczony poniósł śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego,
- Ubezpieczony nie został uznany winnym lub współwinnym spowodowania tego wypadku oraz nie przyczynił się do zaistnienia wypadku.

Świadczenie dodatkowe za zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
20.000 50.000 70.000 100.000 130.000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

„Nieszczęśliwy wypadek” - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny. Definicja nieszczęśliwego wypadku została rozszerzona o:
- Pogryzienie przez zwierzęta,
- Pokąsania przez insekty,
które skutkuje co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu.

Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
15.000 25.000 35.000 70.000 100.000
Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu, epilepsji
Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, NW w wyniku epilepsji.

„Zawał serca” - stan, w którym postępujący proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze.
„Udar mózgu” - udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu - stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
„Epilepsja” rozumiana jako śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku w wyniku epilepsji, o ile miało to wpływ na śmierć Ubezpieczonego.

Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, NW w wyniku epilepsji przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.
15.000 25.000 35.000 70.000 100.000
Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku
1% - za 1% uszczerbku
Jednorazowe świadczenie w przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku.

„Trwały uszczerbek na zdrowiu” - trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, udaru mózgu, epilepsji. Trwały uszczerbek obejmuje wyłącznie przypadki umieszczone w tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu zdarzenia wywołującego trwały uszczerbek, stosowanej przy ustalaniu procentowej. Ustalanie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonywane jest przez UNIQA TU S.A. w oparciu o „UNIQA tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków”.

„Nieszczęśliwy wypadek” - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny.
Definicja nieszczęśliwego wypadku została rozszerzona o:
- Pogryzienie przez zwierzęta,
- Pokąsania przez insekty,
które skutkuje co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu.

Świadczenie za trwały uszczerbek Ubezpieczonego wypłacane jest w następujący sposób: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczonemu wypłaca się 100% SU.
15.000
150
25.000
250
35.000
350
70.000
700
100.000
1.000
Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu, zawału serca, epilepsji
1% - za 1% uszczerbku
Jednorazowe świadczenie w przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek udaru mózgu, zawału serca, epilepsji.

„Zawał serca” - stan, w którym postępujący proces miażdżycowy częściowo lub całkowicie zablokuje tętnicę wieńcową zaopatrującą serce w tlen i substancje odżywcze.
„Udar mózgu” - udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu - stan, w którym część mózgu obumiera na skutek braku tlenu i substancji odżywczych dostarczanych przez krew.
„Epilepsja” rozumiana jako śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku w wyniku epilepsji, o ile miało to wpływ na śmierć Ubezpieczonego.

Świadczenie za trwały uszczerbek Ubezpieczonego wypłacane jest w następujący sposób: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczonemu wypłaca się 100% SU.
15.000
150
25.000
250
35.000
350
70.000
700
100.000
1.000
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – płatne od 1 dnia pobytu (do 90 dni)
Płatne za każdy dzień od 1 do 90 dnia pobytu w szpitalu.

„Pobyt w szpitalu (hospitalizacja)” - potwierdzony w dokumentacji medycznej i niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, którego celem było udzielanie Ubezpieczonemu przez całą dobę kompleksowych świadczeń zdrowotnych polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogły być zrealizowane w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Za pobyt w szpitalu uważa się pobyt w szpitalu mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie skierowania lekarskiego. Za pobyt w szpitalu nie uznaje się pobytu Ubezpieczonego w ośrodku wypoczynkowym, domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych, paliatywnych, hospicyjnych oraz świadczeń z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a w tym świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, nawet jeśli świadczenia zdrowotne były udzielane stacjonarnie lub całodobowo. Za pobyt w szpitalu traktuje się hospitalizację trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 24 godziny liczone od chwili przyjęcia do szpitala odnotowanej w dokumentacji medycznej.
„Nieszczęśliwy wypadek” - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również niezależne od woli Ubezpieczonego utonięcia, oparzenia, sparzenia, skutki uderzenia piorunu, porażenia prądem elektrycznym, a także wziewanie gazów lub oparów, wdychanie substancji trujących lub żrących. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również powstałe w skutek nadmiernego wysiłku zwichnięcia stawów, nadciągnięcie i zerwanie mięśni, więzadeł, torebek stawowych kończyn lub kręgosłupa jak również sytuację, w której poprzez skaleczenia, otarcia skóry lub błony śluzowej w czasie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony został zakażony bakteriami tężca lub wirusem wścieklizny.
Definicja nieszczęśliwego wypadku została rozszerzona o:
- Pogryzienie przez zwierzęta,
- Pokąsania przez insekty,
które skutkuje co najmniej jedną pełną dobą pobytu w szpitalu.
4.500
50 zł za dzień
4.500
50 zł za dzień
4.500
50 zł za dzień
6.300
70 zł za dzień
9.000
100 za dzień
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku ciężkiego zachorowania – płatne od 1 dnia pobytu (do 90 dni)
Płatne za każdy dzień od 1 do 90 dnia pobytu w szpitalu.

„Pobyt w szpitalu (hospitalizacja)” - potwierdzony w dokumentacji medycznej i niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, którego celem było udzielanie Ubezpieczonemu przez całą dobę kompleksowych świadczeń zdrowotnych polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogły być zrealizowane w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Za pobyt w szpitalu uważa się pobyt w szpitalu mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie skierowania lekarskiego. Za pobyt w szpitalu nie uznaje się pobytu Ubezpieczonego w ośrodku wypoczynkowym, domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych, paliatywnych, hospicyjnych oraz świadczeń z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a w tym świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, nawet jeśli świadczenia zdrowotne były udzielane stacjonarnie lub całodobowo. Za pobyt w szpitalu traktuje się hospitalizację trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 24 godziny liczone od chwili przyjęcia do szpitala odnotowanej w dokumentacji medycznej.
„Ciężkie zachorowanie” – jeden z wymienionych w tabeli ciężkich zachorowań Ubezpieczonego dziecka stanów powodujący zaburzenia czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu bądź poddanie się przez dziecko jednemu z zabiegów wskazanych w tabeli, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ciężkie zachorowanie lub zabieg muszą być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną przez lekarza, który posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie oraz diagnostykę Ubezpieczonego lub członka jego rodziny. Ciężkie zachorowania: nowotwór, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, śpiączka, oparzenia, utrata mowy, utrata słuchu, utrata kończyn, dziecięce porażenie mózgowe, dystrofia mięśniowa, mukowiscydoza, pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przeszczep narządów, operacja zastawek serca.
4.500
50 zł za dzień
4.500
50 zł za dzień
4.500
50 zł za dzień
6.300
70 zł za dzień
9.000
100 za dzień
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
3.000 3.500 4.00 4.500 5.000
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
Świadczenie wypłacane z tytułu przeszkolenia zawodowego Ubezpieczonego, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o ile stan ten jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

„Przeszkolenie zawodowe - przekwalifikowanie zawodowe Ubezpieczonego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Konieczność przekwalifikowania wynika wyłącznie z następstw nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP
Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP - świadczenie jest wypłacane na podstawie oryginałów faktur/rachunków w formie imiennej ze wskazaniem poszkodowanego. W przypadku wypadku za granicą, UNIQA refunduje koszty w zakresie rehabilitacji już po powrocie do kraju. Limit świadczenia jest łączny za koszty leczenia i rehabilitację.
2.000 2.000 3.000 5.000 5.000
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP (w tym operacje plastyczne!)
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP - po wypadku za granicą, które UNIQA refunduje w zakresie leczenia już po powrocie do kraju.

„Koszty leczenia - niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty:
a) pobytu w szpitalu,
b) badań, zabiegów ambulatoryjnych, operacji,
c) opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
d) transportu medycznego Ubezpieczonego do szpitala, ambulatorium itp. oraz ze szpitala, ambulatorium itp. do domu.
2.000 3.000 4.000 8.000 15.000
Odbudowa stomatologiczna zębów stałych (brak ograniczenia limitu na 1 ząb)
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych po nieszczęśliwym wypadku. Wypłata w oparciu o realne koszty, maksymalnie do limitów wskazanych w poszczególnych wariantach – brak limitu na jeden ząb.
2.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Hospitalizacja powyżej 10 dni po NW lub operacji chirurgicznej – dodatkowa jednorazowa wypłata
Świadczenie jednorazowe dodatkowe wypłacane w wyniku hospitalizacji powyżej 10 dni po nieszczęśliwym wypadku lub operacji chirurgicznej.

„Hospitalizacja” - pobyt w szpitalu związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala potwierdzonego dokumentem.
„Operacje chirurgiczne” – wszystkie operacje chirurgiczne, bez wyłączeń.
500 500 1.000 1.300 1.750
Wyczynowe uprawianie sportu
Sport wyczynowy - forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, w tym również uprawianie dyscyplin sportowych w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestnictwie w treningach i zawodach sportowych.
TAK TAK TAK TAK TAK
Rekreacyjne uprawianie sportu
Sport rekreacyjny - takie uprawianie sportu, które nie jest podejmowane w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, ani w celach zarobkowych, a jedynie dla wypoczynku lub odnowy sił psychofizycznych oraz niezwiązane z uczestnictwem w wyczynowych zawodach i konkursach sportowych, oficjalnych treningach do tych imprez lub w wyprawach i podróżach odbywanych w ramach ekspedycji i survivalu. Za sport rekreacyjny rozumie się również treningi i zajęcia sportowe w ramach szkolnych i przyszkolnych klubów sportowych oraz uczestnictwo dzieci w zawodach międzyszkolnych o ile placówka oświatowa nie jest placówką o profilu sportowym.
TAK TAK TAK TAK TAK
Pogryzienie przez zwierzęta i pokąsania przez insekty, które skutkuje co najmniej 1 pełną dobą pobytu w szpitalu – dodatkowa jednorazowa wypłata
Dodatkowa, jednorazowa wypłata.

Świadczenie wypłacane jest na podstawie raportu medycznego dot. pogryzienia/pokąsania.

„Pogryzienie” – miejsce na ciele pogryzione przez zwierzę lub dziecko.
„Pokąsanie, ukąszenie” – pokaleczenie ciała w wyniku wbicia żądła owadów lub zębów zwierząt w skórę.
BRAK 2.000 3.500 7.000 10.000
Zachorowanie na sepsę – dodatkowa jednorazowa wypłata
Dodatkowa, jednorazowa wypłata.

Zachorowanie na sepsę/posocznicę - zakażenie krwi wywołane przez bakterie lub inne drobnoustroje, grzyby lub wirusy. Świadczenie wypłacane jest po zdiagnozowaniu sepsy u Ubezpieczonego potwierdzonej raportem medycznym.
BRAK 2.500 3.500 7.000 10.000
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, po min. 3-dniowym pobycie w szpitalu – dodatkowa jednorazowa wypłata
Dodatkowa, jednorazowa wypłata.

„Wstrząśnienie mózgu - Nieodwracalne uszkodzenie tkanki mózgowej w następstwie urazu głowy będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku, które spowodowało nieodwracalne ubytki neurologiczne i trwałe objawy kliniczne. Ubezpieczeniem objęta jest wyłącznie występująca nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnego wykonywania przynajmniej trzech z wymienionych czynności życiowych: mycie się, ubieranie się, poruszanie się, korzystanie z toalety, odżywianie się. Niezdolność do ich samodzielnego wykonywania musi być potwierdzona przez lekarza neurologa. Nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w pierwszym zdaniu, to wywołane przyczyną zewnętrzną nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, które było bezpośrednią i wyłączną przyczyną pourazowego uszkodzenia mózgu i miało miejsce, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są poważne urazy głowy, zaistniałe w wyniku spożycia alkoholu lub narkotyków. Wypłata świadczenia z tego ubezpieczenia wyklucza wypłatę z świadczenia z tytułu Utraty możliwości samodzielnej egzystencji.
BRAK 150 200 250 350
Ostre zatrucie gazami lub chemikaliami
Wypłata zgodnie z tabelą uszczerbków UNIQA.
BRAK TAK
Zgodnie z tabelą uszczerbków
TAK
Zgodnie z tabelą uszczerbków
TAK
Zgodnie z tabelą uszczerbków
TAK
Zgodnie z tabelą uszczerbków
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE 39 PLN
kup online
59 PLN
kup online
78 PLN
kup online
129 PLN
kup online
187 PLN
kup online

Definicje zakresu ubezpieczenia oraz wyłączenia zgodnie z Postanowienia odmienne i dodatkowe do OWU, Ogólne warunki ubezpieczenia, Trwały uszczerbek na zdrowiu UNIQA.

UBEZPIECZYCIEL:
TU UNIQA SA


CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA? :
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, które wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami w okresie ubezpieczenia. Dodatkowo w zakresie:


KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA?/WIEK :
Nauczyciele i Pracownicy Placówek Oświatowych


GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE? :
Na terenie Polski i zagranicą.


KIEDY CHRONI UBEZPIECZENIE? :
Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie, w szkole, w domu, na wycieczkach i wakacjach, podczas uprawiania sportów.


WYGODNY, SZYBKI SPOSÓB ZAKUPU POLISY
Wybór wariantu - Dane Ubezpieczonego – Opłata online – Otrzymanie polisy na adres e-mail