INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SZKODY OC

W razie zajścia wypadku Ubezpieczający obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia się jej rozmiarów.

1. W razie powstania wypadku do obowiązków Ubezpieczającego należy ponadto:

2. W razie naruszenia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków wymienionych w ust. 1, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie tych obowiązków przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

3. Skutki braku zawiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli Ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

Zawiadomienia Ubezpieczyciela o powstaniu wypadku lub uzyskaniu o nim wiadomości, należy dokonać pod numerem telefonu: 801 107 107 lub 58 555 5 555