Ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej dla nauczycieli placówek oświaty

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, wychowawcy.

Ubezpieczenie online od 20 zł rocznieUBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

UBEZPIECZYCIEL:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA


SUMA GWARANCYJNA:
100.000 zł dla jednego i wszystkich wypadków w okresie rocznym, łącznie dla szkód w mieniu i na osobie.


ROCZNA SKŁADKA:
20 zł


FRANSZYZA:
BRAK


PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, wychowawcy. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców (OC/OWO29/1809). Na podstawie niniejszych OWU, Ubezpieczyciel zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, zwanymi dalej „Ubezpieczającymi”. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego).


W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia za: