Serwis brokerski
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM BEZPIECZNE DZIECKO

Zadbamy o Ciebie

Ubezpieczenie dla Ratowników

Niniejszym z satysfakcją informujemy, iż Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) nawiązał ścisłą współpracę z naszą Kancelarią Brokerską. Efektem tej współpracy jest kompleksowy Program ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej zawarty w PZU S.A. dla Ratowników WOPR.

Kancelaria Gestum Broker we współpracy z PZU S.A. przygotowała kompleksowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z wykonywaniem czynności ratownika. Ochrona życia i zdrowia kąpiących jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, ale niosącym ryzyko także dla ratownika. Z jednej strony możliwe jest popełnienie błędu skutkującego roszczeniem cywilnym, z drugiej strony sam ratownik możne doznać uszczerbku na zdrowiu. Aby złagodzić skutki finansowe takich potencjalnych zdarzeń dobrym rozwiązaniem jest zawarcie dopasowanego do indywidualnych potrzeb każdego Ratownika ubezpieczenia.

Wszelkie dane oraz szczegóły dotyczące niniejszego programu jak i również sposób jego zawarcia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Programu.

Zawarcie ubezpieczenia

Posiadany przez GESTUM BROKER Sp. z o.o. zespół brokerów pozwala zapewnić obsługę ubezpieczeń dedykowaną dla określonych grup zawodowych. Tworzone przez naszych specjalistów programy ubezpieczeniowe charakteryzują się niestandardowymi zapisami odbiegającymi od dostępnych na rynku Ogólnych Warunków Ubezpieczeń i zapewniają ubezpieczonym bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach.

Program dla ratowników

Jako doświadczony broker ubezpieczeniowy, podchodzimy ze szczególną uwagą do ochrony ubezpieczeniowej ratowników.

Tworząc ochronę ubezpieczeniową dla tej grupy bierzemy pod uwagę różne rodzaje ryzyka:

 • możliwe popełnienie błędu przez ratownika wykonującego swoje zadania, jakim jest ratowanie ludzkiego życia, mogącego skutkować roszczeniem cywilnym,
 • możliwość doznania poważnego uszczerbku na zdrowiu przez ratownika podczas akcji ratowniczej.

Aby złagodzić skutki ww. ewentualnych zdarzeń szkodowych wychodzimy naprzeciw z kompleksowym i precyzyjnie dobranym programem ubezpieczeniowym.

Program dla Ratowników zakłada, że uprawnieni do korzystania z ubezpieczenia są ratownicy WOPR, w tym ratownicy wolontariusze wykonujący czynności ratownika na podstawie statutu WOPR. Każdy z członków posiadający upoważnienie do wykonywania czynności ratownika, spełniający wymogi określone przez obowiązujące przepisy prawne i statut WOPR.

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z wykonywaniem czynności ratownika. Ubezpieczenie NNW Ratownika dotyczy ochrony podczas pracy, drogi do i z pracy oraz w życiu prywatnym – 24 h na dobę.

Zakres ochrony obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące śmierć ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu z rozszerzeniem o zawał serca i krwotok śródczaszkowy, następstwa ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie, jeżeli w wyniku tego ataku albo tego omdlenia doszło do obrażeń ciała, a także ochronę z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV / WZW. Zakres terytorialny NNW obejmuje Polskę i Świat.

Ponadto wśród dostępnych świadczeń znajdują się m. in:

 • świadczenie z tytułu śmierci,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia WZW - niezależnie od liczby i rodzaju wirusów WZW, które pojawiają się po jednej ekspozycji,
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej.
 • świadczenia powypadkowe typu Assistance na terenie RP.
 1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania czynności ratownika. Ubezpieczeniem objęta zostanie odpowiedzialność cywilna ratownika z tytułu wykonywania czynności zawodowych obejmująca szkody osobowe i rzeczowe wynikające z popełnienia czynu niedozwolonego. PZU S.A. zapewnia każdemu Ubezpieczonemu rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia chorób zakaźnych. Zakres terytorialny ubezpieczenia OC we wszystkich wariantach obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł w jakimkolwiek miejscu na świecie.
 2. Koszty ochrony prawnej.

Zanim przejdziesz do naszego serwisu, prosimy Cię o przeczytanie niniejszej informacji. Zaznaczamy, że abyś mógł zapoznać się z treścią naszego serwisu konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgodny na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dane te, takie jak w szczególności Twój adres IP, udostępniane są nam przez Ciebie poprzez wejście do serwisu www.gestumbroker.pl. Jeśli zatem zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i w dalszym ciągu wyrażasz chęć zapoznania się z treścią naszej strony internetowej prosimy Cię o wybranie opcji „Wyrażam zgodę”. Wyjaśniamy, że zamknięcie niniejszego okna będzie rozumiane jako wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Czytaj więcej…

Wyrażam zgodę