Ulotka informacyjna:pl
Krok 1
Wybór wariantu
Krok 2
Dane ubezpieczonych
Krok 3
Podsumowanie i płatność
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA?

Osoby w wieku 26-65 lat, zgodnie z załącznikiem "Klasy Ryzyka".

UWAGA !!! Ubezpieczenie NNW bez względu na stan zdrowia. Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest poprzedzone ankietą medyczną/ badaniem medycznym.

KIEDY I GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie (na terenie Polski i zagranicą), w pracy (w tym praca fizyczna), na wakacjach, podczas rekreacyjnego uprawiania sportu (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka), w środkach transportu, etc.

UBEZPIECZYCIEL

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant IIIWariant IVWariant V
Składka roczna za 1 osobę60.00 PLN118.00 PLN156.00 PLN258.00 PLN374.00 PLN
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Jeśli ubezpieczony zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, a śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od tego zdarzenia, wówczas TUZ Ubezpieczenia wypłaci uprawnionemu świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na podstawie karty zgonu, z określeniem przyczyny zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny ─ wypadek w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego i linowego.
36 000 PLN70 000 PLN100 000 PLN172 000 PLN240 000 PLN
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie
Jeśli ubezpieczony zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie, a śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od tego zdarzenia, wówczas TUZ Ubezpieczenia wypłaci uprawnionemu świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na podstawie karty zgonu, z określeniem przyczyny zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
18 000 PLN35 000 PLN50 000 PLN86 000 PLN120 000 PLN
Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu
Jeśli ubezpieczony zmarł wskutek zawału serca, udaru mózgu, wówczas TUZ Ubezpieczenia wypłaci uprawnionemu świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na podstawie karty zgonu, z określeniem przyczyny zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że zawał serca, udar mózgu i śmierć ubezpieczonego nastąpiły w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
18 000 PLN35 000 PLN50 000 PLN86 000 PLN120 000 PLN
Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie
1% - za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie, w tym wypłata odszkodowania za złamania, skręcenia, zwichnięcia, rany skóry, spowodowane NW, oparzenia, odmrożenia udokumentowane w dokumentacji medycznej. Świadczenie za trwały uszczerbek wypłacane jest w następujący sposób: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu
18 000 PLN
180 PLN
35 000 PLN
350 PLN
50 000 PLN
500 PLN
86 000 PLN
860 PLN
120 000 PLN
1 200 PLN
Trwały uszczerbek w wyniku zawału serca, udaru mózgu
1% - za 1% uszczerbku
a) Świadczenie przysługuje, jeśli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zawałem serca lub udarem mózgu, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.
b) W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w okresie udzielanej ochrony, świadczenie wypłacane jest jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zawału serca lub udaru mózgu za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.
c) Ustalanie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonywane jest przez TUZ Ubezpieczenia w oparciu o dokumentację medyczną (opinię lub orzeczenie).
18 000 PLN
180 PLN
35 000 PLN
350 PLN
50 000 PLN
500 PLN
86 000 PLN
860 PLN
120 000 PLN
1 200 PLN
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
a) Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jaki miał miejsce w okresie udzielanej ochrony, ubezpieczony rozpoczął pobyt w szpitalu w celu leczenia jego skutków.
b) Warunkiem realizacji świadczenia jest rozpoczęcie pobytu szpitalu w trakcie udzielanej ochrony.
c) Świadczenie jest płatne za każdy dzień (24h) pobytu w szpitalu od 1 dnia do 180 dni, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej 24 h.
d) Świadczenie jest wypłacane po zakończeniu pobytu w szpitalu.
36 PLN za dzień70 PLN za dzień100 PLN za dzień172 PLN za dzień240 PLN za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (w tym COVID-19)
a) Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jeżeli w wyniku choroby, jaka miała miejsce w okresie udzielanej ochrony, ubezpieczony rozpoczął pobyt w szpitalu w celu jej leczenia.
b) Warunkiem realizacji świadczenia jest rozpoczęcie pobytu szpitalu w okresie udzielanej ochrony.
c) Świadczenie jest płatne za każdy dzień (24h) pobytu w szpitalu od 2 dnia do 90 dni, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej 48 h.
d) Świadczenie jest wypłacane po zakończeniu pobytu w szpitalu.
27 PLN za dzień52.50 PLN za dzień75 PLN za dzień129 PLN za dzień180 PLN za dzień
Poważne zachorowanie ubezpieczonego
Katalog Poważnych Zachorowań:
anemia aplastyczna, cukrzyca, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, sepsa (posocznica), stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa, niewydolność wątroby, śpiączka, udar mózgu, zawał serca.
a) Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego. Świadczenie przysługuje w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, poważnego zachorowania wymienionego w Katalogu Poważnych Zachorowań.
b) W ramach niniejszego świadczenia, każdemu Ubezpieczonemu przysługuje jedno świadczenie z tytułu poważnego zachorowania w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy.
c) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona dla ubezpieczonego, który w dniu zawarcia umowy lub przystąpienia do niej, nie ukończył 26 lat. W przypadku pracowników oświaty, rodziców, ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona dla ubezpieczonego, który w dniu zawarcia umowy lub przystąpienia do niej nie ukończył 65 roku życia.
d) Świadczenie z tytułu niniejszego ryzyka przysługuje, jeśli do śmierci Ubezpieczonego doszło po okresie 30 dni od zdiagnozowania przez lekarzy poważnego zachorowania. Liczy się data diagnozy.
900 PLN1 750 PLN2 500 PLN4 300 PLN6 000 PLN
Operacja chirurgiczna po nieszczęśliwym wypadku
a) Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jaki miał miejsce w okresie udzielanej ochrony, ubezpieczony miał wykonaną operację chirurgiczną, co do której istniały wskazania medyczne warunkujące konieczność jej wykonania.
b) Warunkiem realizacji świadczenia jest wykonanie operacji w okresie udzielanej ochrony.
c) Świadczenie jest wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu w wyniku operacji chirurgicznej trwał co najmniej 24 h.
270 PLN525 PLN750 PLN1 290 PLN1 800 PLN
Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW
Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu, pod warunkiem, że koszty leczenia:
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) powstały w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty nieszczęśliwego wypadku
1 800 PLN3 500 PLN5 000 PLN8.60012 000 PLN
Leczenie stomatologiczne zębów stałych po NW
(brak limitu na 1 ząb)
Odbudowa zębów stałych ─ uszkodzenie, utrata lub złamanie zęba stałego. Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie udzielanej ochrony,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty w formie imiennej ze wskazaniem poszkodowanego lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
e) TUZ Ubezpieczenia nie stosuje ograniczenia, w postaci limitu kwoty na pojedynczego zęba.
1 000 PLN2 000 PLN3 000 PLN4.0005 000 PLN
Zwrot kosztów rehabilitacji po NW
Świadczenie przysługuje, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lekarz zlecił ubezpieczonemu poddanie się zabiegom rehabilitacyjnym przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie udzielanej ochrony,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty w formie imiennej ze wskazaniem poszkodowanego lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2 160 PLN4 200 PLN6 000 PLN10 320 PLN14 400 PLN
Zwrot kosztów wypożyczenia, nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych po NW
Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie udzielanej ochrony,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; TUZ Ubezpieczenia pokrywa wyłącznie te koszty, których zasadność jest potwierdzona w dokumentacji medycznej.
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – artykuły medyczne niezbędne z medycznego punktu widzenia, wspomagające proces leczniczy; Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
2 160 PLN4 200 PLN6 000 PLN10 320 PLN14 400 PLN
Pakiet KLESZCZ
Koszt wizyty u lekarza 300 zł
Koszt badań na boreliozę 400 zł
Koszt antybiotykoterapii 300 zł
a) W przypadku ugryzienia ubezpieczonego przez kleszcza, które miało miejsce w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, TUZ Ubezpieczenia zwróci następujące koszty:
- wizyt lekarskich, do wysokości podlimitu: 300 zł,
- badań laboratoryjnych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia boreliozą, do wysokości podlimitu: 400 zł,
- antybiotykoterapii, do wysokości podlimitu: 300 zł.
b) Świadczenie wypłacane jest ubezpieczonemu w wysokości określonej w umowie, o ile koszty te zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia ugryzienia przez kleszcza oraz nie zostały sfinansowane ze środków publicznych.
c) Świadczenia wypłacane są wyłącznie 1 raz w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
1 000 PLN1 000 PLN1 000 PLN1 000 PLN1 000 PLN
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
a) Świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia zostanie wypłacone jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jaki miał miejsce w okresie udzielanej ochrony, ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu.
b) Warunkiem realizacji świadczenia jest zdiagnozowanie wstrząśnienia mózgu w okresie udzielanej ochrony.
c) Świadczenie jest wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu w wyniku wstrząśnienia mózgu trwał co najmniej 72 h.
90 PLN175 PLN250 PLN430 PLN600 PLN
Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami lub chemikaliami
a) Świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia zostanie wypłacone jeżeli ubezpieczony w okresie udzielanej ochrony doznał zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami lub chemikaliami. Warunkiem realizacji świadczenia jest pobyt w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami lub chemikaliami w okresie udzielanej ochrony.
b) Świadczenie jest wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego, zatrucie gazami lub chemikaliami trwał co najmniej 72h.
TUZ Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za zatrucie pokarmowe spowodowane zażyciem środków odurzających, środków zastępczych, substancji psychotropowych oraz alkoholu.
Zatrucie pokarmowe min. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wynikające ze spożycia pokarmu lub przyjęcia płynów zawierających czynniki szkodliwe, charakteryzujące się biegunką lub wymiotami.
180 PLN350 PLN500 PLN860 PLN1 200 PLN
Rekreacyjne uprawianie sportu (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka)
Rekreacyjne uprawianie sportu (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka)*.
*sporty wysokiego ryzyka – sport, którego uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi, często wiążące się
z działaniem w warunkach dużego ryzyka utraty zdrowia a nawet życia: abseiling, alpinizm, alpinizm podziemny, baloniarstwo, bobsleje, bouldering, bungee, base jumping, downhill Mtb, heli-skiing, heli-snowboarding, jazda quadem, jazda na rowerze (w tym
górskim) po terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne) lub po specjalnie przygotowanych trasach (z wyjątkiem miejskich i turystycznych dróg rowerowych), jazda motocyklem lub samochodem po zamkniętym torze wyścigowym, kiteboarding, kite-skiing, kite-snowboarding, myślistwo, paralotniarstwo, parkour, rugby,
spadochroniarstwo, speleologia, sporty lotnicze, sporty motorowodne w ramach sekcji sportowych, szybownictwo, wspinaczka, wspinaczka indoorowa, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska, wyczynowa jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi
warunkami klimatycznymi albo przyrodniczymi, wyprawy w obszary
górskie lub wyżynne na wysokości powyżej 5500 m n.p.m.
Włączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochrony
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE60.00 PLN
118.00 PLN
156.00 PLN
258.00 PLN
374.00 PLN