Krok 1
Wybór wariantu
Krok 2
Dane ubezpieczonych
Krok 3
Podsumowanie i płatność
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA?

Osoby w wieku 26-65 lat i ryzyku zawodowym opisanym w punkcie 1.

  1. Akceptowany rodzaj pracy: w przeważającej części w biurach, placówkach oświatowych, naukowych, leczniczych, artystycznych i kulturalnych, w rzemiośle ręcznym oraz osoby duchowne i niepracujące, osoby wykonujące pracę w rzemiośle zmechanizowanym, handlu, rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, budownictwie, przemyśle (poza zaliczonymi do klasy III), transporcie, żegludze, gazownictwie, służbie weterynaryjnej, lotnictwie, wojsku, strażach pożarnych, trenerów, sędziów i instruktorów sportowych.
  2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zdarzeń powstałych podczas wykonywania następującej pracy: pracownicy ochrony mienia i osób, policjanci, ratownicy górscy, osoby wykonujące pracę przemyśle energetycznym przy urządzeniach wysokiego napięcia, przemyśle górnictwa i kopalnictwa pod ziemią, saperzy i inne osoby zatrudnione przy materiałach wybuchowych, nurkowie, oblatywacze samolotów, akrobaci, kaskaderzy.
  3. W przypadku niewymienionego powyżej rodzaju pracy/zawodu, rodzaj zatrudnienia określa się z najbardziej zbliżonym stopniem ryzyka.

UWAGA !!! Ubezpieczenie NNW bez względu na stan zdrowia. Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest poprzedzone ankietą medyczną/ badaniem medycznym.

KIEDY I GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie (na terenie Polski i zagranicą), w pracy (w tym praca fizyczna), na wakacjach, podczas rekreacyjnego uprawniania sportów (do 65. r.ż.) w środkach transportu, etc.

UBEZPIECZYCIEL

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant IIIWariant IVWariant V
Składka roczna za 1 osobę115.00 PLN196.00 PLN278.00 PLN424.00 PLN597.00 PLN
Śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego.
1) W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym TUZ Ubezpieczenia wypłaci Uprawnionemu, oprócz świadczenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla świadczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
2) Świadczenie wypłacane jest w przypadku, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła nie później niż 24 miesiące od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym, jaki wydarzył się w czasie trwania odpowiedzialności TUZ Ubezpieczenia.
3) Świadczenie zostanie wypłacone Uprawnionemu po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, kopii aktu zgonu oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
40 000 zł80 000 zł110 000 zł180 000 zł260 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
1) W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, TUZ Ubezpieczenia wypłaci Uprawnionemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia.
2) Świadczenie zostanie wypłacone, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
3) Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł w ciągu 24 miesięcy na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku – świadczenie z tytułu śmierci wypłacane jest w wysokości różnicy kwoty należnego świadczenia z tego tytułu i kwoty otrzymanego wcześniej świadczenia z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci uszczerbku na zdrowiu.
4) Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest Uprawnionemu, na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów na zasadach szczegółowo określonych w § 15 niniejszych OWU.
5) Świadczenie zostanie wypłacone Uprawnionemu po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, kopii aktu zgonu oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
20 000 zł40 000 zł55 000 zł90 000 zł130 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca, udaru mózgu lub wskutek ataków epilepsji
Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również:
a) zawał serca i udar mózgu, jeżeli choroby te zostały zdiagnozowane przez lekarza specjalistę w okresie odpowiedzialności TUZ Ubezpieczenia,
b) obrażenia ciała powstałe u Ubezpieczonego wskutek ataków epilepsji.

1) W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca, udaru mózgu lub wskutek ataków epilepsji, TUZ Ubezpieczenia wypłaci Uprawnionemu świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia.
2) Świadczenie zostanie wypłacone, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
3) Jeżeli Ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł w ciągu 24 miesięcy na skutek tego samego nieszczęśliwego wypadku – świadczenie z tytułu śmierci wypłacane jest w wysokości różnicy kwoty należnego świadczenia z tego tytułu i kwoty otrzymanego wcześniej świadczenia z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci uszczerbku na zdrowiu.
4) Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacane jest Uprawnionemu, na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów na zasadach szczegółowo określonych w § 15 niniejszych OWU.
5) Świadczenie zostanie wypłacone Uprawnionemu po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, kopii aktu zgonu oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.

Odpowiedzialność TUZ Ubezpieczenia ograniczona do 60 roku życia.
20 000 zł40 000 zł55 000 zł90 000 zł130 000 zł
Uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
100%
1%Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
1) TUZ Ubezpieczenia wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu pod warunkiem, że uszczerbek nastąpił przed upływem 24 miesiąca od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
2) Suma wszystkich świadczeń wypłaconych Ubezpieczonemu z tytułu uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć 100 % sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia.
3) Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest przez TUZ Ubezpieczenia na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, w oparciu o Tabelę norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, nie później niż przed upływem 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
4) TUZ Ubezpieczenia zastrzega sobie możliwość zasięgnięcia opinii niezależnego eksperta w zakresie medycyny w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu.
5) Przy ustalaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu uwzględnia się wcześniejszą utratę lub uszkodzenie organu, narządu lub układu w taki sposób, że stopień uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu w związku z następstwami nieszczęśliwym wypadku, a stopniem uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed nieszczęśliwym wypadkiem.
6) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność poddania się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, która zawiera diagnozę lekarską (rozpoznanie), karty informacyjnej ze szpitala, dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
20 000 zł
200 zł
40 000 zł
400 zł
55 000 zł
550 zł
90 000 zł
900 zł
130 000 zł
1 300 zł
Uszczerbek na zdrowiu w następstwie zawału serca, udaru mózgu lub wskutek ataków epilepsji
Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również:
a) zawał serca i udar mózgu, jeżeli choroby te zostały zdiagnozowane przez lekarza specjalistę w okresie odpowiedzialności TUZ Ubezpieczenia,
b) obrażenia ciała powstałe u Ubezpieczonego wskutek ataków epilepsji.

1) TUZ Ubezpieczenia wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu pod warunkiem, że uszczerbek nastąpił przed upływem 24 miesiąca od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
2) Suma wszystkich świadczeń wypłaconych Ubezpieczonemu z tytułu uszczerbku na zdrowiu nie może przekroczyć 100 % sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia.
3) Stopień uszczerbku na zdrowiu ustalany jest przez TUZ Ubezpieczenia na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, w oparciu o Tabelę norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, nie później niż przed upływem 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
4) TUZ Ubezpieczenia zastrzega sobie możliwość zasięgnięcia opinii niezależnego eksperta w zakresie medycyny w celu ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu.
5) Przy ustalaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu uwzględnia się wcześniejszą utratę lub uszkodzenie organu, narządu lub układu w taki sposób, że stopień uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu w związku z następstwami nieszczęśliwym wypadku, a stopniem uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed nieszczęśliwym wypadkiem.
6) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność poddania się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, która zawiera diagnozę lekarską (rozpoznanie), karty informacyjnej ze szpitala, dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.

Odpowiedzialność TUZ Ubezpieczenia ograniczona do 60 roku życia.
20 000 zł
200 zł
40 000 zł
400 zł
55 000 zł
550 zł
90 000 zł
900 zł
130 000 zł
1 300 zł
Poważne zachorowania:
anemia aplastyczna, cukrzyca, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, sepsa (posocznica), stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowordzeniowych, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa, niewydolność wątroby, śpiączka, udar mózgu, zawał serca
Poważne zachorowanie - wystąpienie po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, potwierdzonych jednoznaczną diagnozą lekarską poniżej wymieniowych chorób.
Dorośli: anemia aplastyczna, cukrzyca, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, sepsa (posocznica), stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowordzeniowych, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa, niewydolność wątroby, śpiączka, udar mózgu, zawał serca.
Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia zostanie wypłacone z tytułu wystąpienia jednego z poważnych zachorowań pod warunkiem, że zostało ono zdiagnozowane i wszystkie symptomy poważnego zachorowania nastąpiły u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu poważnego zachorowania w przypadku Dorosłych, zostaje rozszerzona dla ubezpieczonego, który w dniu zawarcia umowy lub przystąpienia do niej nie ukończył 60 roku życia.
1 000 zł2 000 zł3 000 zł5 000 zł8 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
1) TUZ Ubezpieczenia wypłaci świadczenie za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia.
2) Świadczenie zostanie wypłacone za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu, począwszy od 1 dnia pobytu i nie dłużej niż przez 180 dni pod warunkiem, że Ubezpieczony przebywał w szpitalu nie krócej niż 2 dni. W przypadku kolejnych pobytów w szpitalu związanych z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem, świadczenie przysługuje od 1 dnia kolejnego nieprzerwanego pobytu w szpitalu, a pobyty łącznie nie przekroczyły 180 dni.
3) Świadczenia zostanie wypłacone w związku z zaleconym przez lekarza specjalistę, udokumentowanym pobytem Ubezpieczonego w szpitalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie ubezpieczenia, w trakcie którego Ubezpieczony poddany został leczeniu następstw nieszczęśliwego wypadku w okresie do 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.
4) Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność poddania się leczeniu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, która zawiera diagnozę lekarską (rozpoznanie), karty informacyjnej ze szpitala oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
50 zł80 zł120 zł180 zł250 zł
Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie choroby
Dzienne świadczenie szpitalne - pobyt w szpitalu w następstwie choroby.
1) TUZ Ubezpieczenia wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej dla niniejszego świadczenia.
2) Świadczenie zostanie wypłacone za każdy dzień nieprzerwanego pobytu w szpitalu, począwszy od 1 dnia i nie dłużej niż przez 90 dni pod warunkiem, że Ubezpieczony przebywał w szpitalu nie krócej niż 3 dni.
3) Świadczenie jest wypłacane w związku z pobytem w szpitalu związanym z zdiagnozowaną chorobą w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Kolejne hospitalizacje związane z tą samą chorobą nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
4) Świadczenie zostanie wypłacone w związku z zaleconym przez lekarza, udokumentowanym pobytem Ubezpieczonego w szpitalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ubezpieczenia, w trakcie którego Ubezpieczony poddany został leczeniu choroby zdiagnozowanej w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
5) Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli pobyt w szpitalu rozpoczął się po upływie 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
6) Karencja nie ma zastosowania w stosunku do Ubezpieczonego, który bezpośrednio przed objęciem ochroną ubezpieczeniową był objęty inną umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „PAKIET BEZPIECZNA NAUKA”, w której przebył okres karencji (dalej: poprzednia umowa ubezpieczenia), a pomiędzy okresami ochrony ubezpieczeniowej w poprzedniej umowie ubezpieczenia i w aktualnej umowie ubezpieczenia nie nastąpiła przerwa.
7) Świadczenie nie zostanie wypłacone w przypadku pobytu w szpitalu spowodowanego COVID 19.
8) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność poddania się leczeniu w związku z zachorowaniem, która zawiera diagnozę lekarską (rozpoznanie), karty informacyjnej ze szpitala; oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
40 zł70 zł100 zł150 zł200 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie zachorowania na COVID 19
Pobyt w szpitalu w następstwie zachorowania na COVID 19.
1) TUZ Ubezpieczenia wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w następstwie zachorowania na COVID 19.
2) Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej dla niniejszego świadczenia.
3) Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że pobyt w szpitalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku zachorowania na COVID- 19 trwał co najmniej 2 dni.
4) Odpowiedzialność TUZ Ubezpieczenia z tytułu niniejszego świadczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż 7 dni od daty objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową.
5) Wypłata świadczenia przysługuje maksymalnie 1 raz w okresie ubezpieczenia i wyczerpuje sumę ubezpieczenia wskazaną w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia.
6) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność poddania się leczeniu szpitalnemu w związku z zachorowaniem na COVID 19, która zawiera diagnozę lekarską (rozpoznanie), karty informacyjnej ze szpitala, oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
300 zł300 zł500 zł500 zł500 zł
Rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku
Rany będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.
1) TUZ Ubezpieczenia wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia w przypadku, gdy w następstwie nieszczęśliwego wypadku u Ubezpieczonego powstała rana cięta, szarpana, wymagająca zaopatrzenia chirurgicznego polegającego na założeniu szwów.
2) Potwierdzeniem faktu wystąpienia rany ciętej, szarpanej jest dokumentacja medyczna opisująca następstwa nieszczęśliwego wypadku.
3) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, kopii zalecenia lekarskiego oraz kopii rachunków lub faktur imiennie wystawionych na Ubezpieczonego lub osobę, która te koszty poniosła oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
4) Świadczenie należne jest wyłącznie 1 raz w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
200 zł200 zł200 zł200 zł200 zł
Operacje chirurgiczne w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Operacja chirurgiczna- inwazyjny zabieg chirurgiczny przeprowadzony w szpitalu, przez lekarza uprawnionego do jego wykonania, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przeprowadzony podczas co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, niezbędny z medycznego punktu widzenia – w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów następstw nieszczęśliwego wypadku. Operacją w rozumieniu OWU, nie jest zabieg przeprowadzany w celach diagnostycznych, niewymagający pobytu w szpitalu, niewynikający ze wskazań medycznych, a także wszelkiego rodzaju iniekcje, punkcje, biopsje, nakłucia, dializy, wziernikowania, cewnikowania, kaniulacje, wenesekcje, zgłębnikowanie, tamponady;
300 zł600 zł900 zł1 400 zł2 000 zł
Koszty leczenia poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku:
a) wizyty lekarskie
b) udzielenie pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
c) badania, zabiegi ambulatoryjne
d) nabycie niezbędnych lekarstw i środków przepisanych przez lekarza
e) transport z miejsca nieszczęśliwego wypadku do placówki medycznej
Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez ubezpieczonego z tytułu:
a) wizyt lekarskich,
b) udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej za wyjątkiem rehabilitacji,
c) badań, zabiegów ambulatoryjnych w procesie leczenia powypadkowego,
d) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza,
e) transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do placówki medycznej środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego.
do 2 000 złdo 4 000 złdo 6 000 złdo 10 000 złdo 14 000 zł
Koszty rehabilitacji poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Koszty rehabilitacji poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
1) TUZ Ubezpieczenia zwróci Ubezpieczonemu powstałe nie później niż 24 miesiące od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, udokumentowane koszty poniesione na rehabilitację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Refundacji przez TUZ Ubezpieczenia do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia, podlegają koszty rehabilitacji zaleconej przez lekarza, jako niezbędnej z medycznego punktu widzenia.
3) Zwrot kosztów rehabilitacji nie nastąpi, jeżeli nie zaistniała odpowiedzialność TUZ Ubezpieczenia z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci uszczerbku na zdrowiu.
4) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, kopii rachunków lub faktur wystawionych imiennie na Ubezpieczonego lub osobę, która te koszty poniosła, oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
do 2 600 złdo 3 000 złdo 6 600 złdo 10 600 złdo 15 600 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w następstwie nieszczęśliwego wypadku podczas, którego doszło do uszkodzenia zęba stałego
(brak limitu na 1 ząb)
Koszty leczenia stomatologicznego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, podczas którego doszło do uszkodzenia zęba stałego.
1) TUZ Ubezpieczenia zwróci Ubezpieczonemu powstałe nie później niż 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, udokumentowane koszty poniesione na leczenie stomatologiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Świadczenie zostanie wypłacone do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia i nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z innego tytułu.
3) Zwrot kosztów na leczenie stomatologiczne nie nastąpi, jeżeli nie zaistniała odpowiedzialność TUZ Ubezpieczenia z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci uszczerbku na zdrowiu.
4) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, kopii rachunków lub faktur wystawionych imiennie na Ubezpieczonego lub osobę, która te koszty poniosła, oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
1 000 zł1 500 zł3 000 zł4 000 zł5 000 zł
Koszty zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Koszty zakupu, wypożyczenia, naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
1) TUZ Ubezpieczenia zwróci Ubezpieczonemu koszty poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zakup, wypożyczenie, naprawę przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w wysokości do 100% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia.
2) Zwrot kosztów przysługuje pod warunkiem istnienia odpowiedzialności TUZ Ubezpieczenia w zakresie świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz poniesienia kosztów, o których mowa powyżej nie później niż 24 miesiące od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.
3) Poniesione, udokumentowane koszty zakupu, wypożyczenia lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zostaną zwrócone, o ile nie zostały pokryte z tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego lub innego tytułu.
4) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, kopii zlecenia lekarskiego oraz kopii rachunków lub faktur imiennie wystawionych na Ubezpieczonego lub osobę, która te koszty poniosła oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
do 2 600 złdo 3 000 złdo 6 600 złdo 10 600 złdo 15 600 zł
Ugryzienie przez kleszcza
Podlimit:
Koszt wizyty u lekarza - 300 zł
Koszt badań na boreliozę - 400 zł
Koszt antybiotykoterapii - 300 zł
Ugryzienie przez kleszcza
1) TUZ Ubezpieczenia wypłaci świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza, które nastąpiło w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej TUZ Ubezpieczenia.
2) Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że Ubezpieczony odbył wizytę lekarska w celu usunięcia kleszcza z ciała lub w celu dokonania konsultacji medycznej związanej z wystąpieniem rumienia wędrującego i podejrzeniem zakażenia boreliozą, nie później jednak niż 6 miesięcy od daty ugryzienia przez kleszcza Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że Ubezpieczony odbył wizytę lekarska w celu usunięcia kleszcza z ciała lub w celu dokonania konsultacji medycznej związanej z wystąpieniem rumienia wędrującego i podejrzeniem zakażenia boreliozą, nie później jednak niż 6 miesięcy od daty ugryzienia przez kleszcza.
3) Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej dla niniejszego świadczenia. TUZ Ubezpieczenia w ramach tego świadczenia zwróci następujące koszty:
a) wizyt lekarskich do wysokości podlimitu: 300 zł,
b) badań laboratoryjnych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia boreliozą, do wysokości podlimitu: 400 zł,
c) antybiotykoterapii, do wysokości podlimitu: 300 zł.
4) Wypłata świadczenia przysługuje maksymalnie 1 raz w okresie ubezpieczenia i wyczerpuje sumę ubezpieczenia wskazaną w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia
5) Świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli zdiagnozowanie boreliozy nastąpiło po upływie 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
6) Karencja nie ma zastosowania w stosunku do Ubezpieczonego, który bezpośrednio przed objęciem ochroną ubezpieczeniową był objęty inną umową ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „PAKIET BEZPIECZNA NAUKA”, w której przebył okres karencji (dalej: poprzednia umowa ubezpieczenia), a pomiędzy okresami ochrony ubezpieczeniowej w poprzedniej umowie ubezpieczenia i w aktualnej umowie ubezpieczenia nie nastąpiła przerwa.
7) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, dokumentacji medycznej potwierdzającej zdiagnozowanie boreliozy oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
1 000 zł1 000 zł1 000 zł1 000 zł1 000 zł
Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
1) Świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu wypłacone zostanie w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, nie więcej jednak niż do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej dla niniejszego świadczenia.
2) Świadczenie wypłacone zostanie, jeżeli wstrząśnienie mózgu wystąpiło w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i nie spowodowało uszczerbku na zdrowiu, a Ubezpieczony był hospitalizowany nie krócej niż 2 dni w związku z tym zdarzeniem.
3) Wypłata świadczenia przysługuje maksymalnie 1 raz w okresie ubezpieczenia i wyczerpuje sumę ubezpieczenia wskazaną w dokumencie ubezpieczenia dla niniejszego świadczenia.
4) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność poddania się leczeniu szpitalnemu w związku z wstrząśnieniem mózgu, która zawiera diagnozę lekarską (rozpoznanie), karty informacyjnej ze szpitala, dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
150 zł200 zł300 zł500 zł700 zł
Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami lub porażenie piorunem, prądem
Zatrucie pokarmowe - min. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wynikające ze spożycia pokarmu lub przyjęcia płynów zawierających czynniki szkodliwe, charakteryzujące się biegunką lub wymiotami. TUZ Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za zatrucie pokarmowe spowodowane: zażyciem środków odurzających, środków zastępczych, substancji psychotropowych oraz alkoholu.
150 zł300 zł450 zł750 zł1 125 zł
Oparzenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku II stopień / III stopień
Oparzenie – uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych (stałych, płynnych, gazowych) prądu elektrycznego, promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Stopień oparzenia określany jest w dokumentacji medycznej przez lekarza prowadzącego leczenie;
20 000 zł40 000 zł50 000 zł50 000 zł50 000 zł
Odmrożenia II stopień / III stopień / IV stopień
Odmrożenie
1) Świadczenie z tytułu odmrożenia wypłacane zostanie w wysokości zgodnie z poniższa tabelą, nie więcej jednak niż do wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej dla niniejszego świadczenia.
Odmrożenia % SU
1 Odmrożenie II stopnia 1,5 %
2 Odmrożenie III stopnia 5 %
3 Odmrożenia IV stopnia 8 %
2) Świadczenie wypłacone zostanie, jeżeli odmrożenie miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczony uległ odmrożenia nie mniejszemu niż II stopień oraz był hospitalizowany co najmniej 1 dzień.
3) Wypłata świadczenia przysługuje maksymalnie 1 raz w okresie ubezpieczenia i wyczerpuje sumę ubezpieczenia wskazaną w dokumencie ubezpieczenia.
4) W przypadku jednoczesnego wystąpienia w ramach jednego zdarzenia odmrożeń o różnym stopniu, wypłacane jest jednorazowe świadczenie odpowiadające najwyższemu stopniowi odmrożenia, niezależnie od jego rozległości i miejsca powstania.
5) Świadczenie zostanie wypłacone po zweryfikowaniu zasadności roszczenia na podstawie dostarczonych do TUZ Ubezpieczenia dokumentów: zgłoszenia szkody, dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność poddania się leczeniu szpitalnemu w związku z odmrożeniem nie mniejszym niż II stopnia, która zawiera diagnozę lekarską (rozpoznanie), karty informacyjnej ze szpitala, oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia.
20 000 zł40 000 zł50 000 zł50 000 zł50 000 zł
Pakiet Assistance to m.in.:
psycholog
zwrot kosztów wizyt lekarskich
wizyty pielęgniarki
transport Ubezpieczonego
dostawa leków
rehabilitacja
transpot/naprawa roweru
Przedmiotem ubezpieczenia Pakietu Assistance jest organizacja lub organizacja i pokrycie niezbędnych i uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia objętego ochroną kosztów usług: pomoc psychologiczna, assistance rowerowy.

Szczegółowe informacje są zawarte w POSTANOWIENIACH SZCZEGÓŁOWYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH, § 4 pkt. 25.
TakTakTakTakTak
Druga opinia medyczna
1. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia zdarzenia medycznego TUZ Ubezpieczenia organizuje i pokrywa koszty realizacji drugiej opinii medycznej.
2. TUZ Ubezpieczenia organizuje realizację drugiej opinii medycznej za pośrednictwem świadczeniodawcy medycznego, który:
1) udziela Ubezpieczonemu informacji o niezbędnej dokumentacji medycznej, której dostarczenie jest konieczne do wydania drugiej opinii medycznej;
2) zapewnia tłumaczenie na język używany przez Eksperta dostarczonej TUZ Ubezpieczenia dokumentacji medycznej, dotyczącej stanu zdrowia Ubezpieczonego;
3) przekazuje przetłumaczoną dokumentację medyczną Ekspertowi przy wykorzystaniu najbardziej odpowiednich, według swego uznania, środków komunikacji, które umożliwią Ekspertowi odczytanie dokumentacji i jej analizę;
4) zapewnia wydanie drugiej opinii medycznej przez Eksperta;
5) tłumaczy drugą opinię medyczną wydaną przez Eksperta na język polski;
6) udostępnienia drugą opinię medyczną Ubezpieczonemu.
3. Wyboru Eksperta, który przygotowuje drugą opinię medyczną, dokonuje świadczeniodawca medyczny.
4. Informacje zawarte w drugiej opinii medycznej są opinią uzupełniającą w stosunku do pierwszej opinii medycznej, a zakres wykorzystania drugiej opinii medycznej wymaga uzgodnienia przez Ubezpieczonego z lekarzem prowadzącym leczenie.
5. TUZ Ubezpieczenia nie odpowiada za skutki jakichkolwiek działań lub zaniechania w oparciu o informacje zawarte w drugiej opinii medycznej oraz za skutki wdrożenia proponowanych przez Ekspertów planów leczenia, a także ich skuteczność.
TakTakTakTakTak
Rekreacyjne uprawianie sportu
Każdy wariant ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność z tytułu uprawiania sportów rekreacyjnych.
Uprawianie sportów rekreacyjnych:
W rozumieniu OWU za rekreacyjne uprawianie sportu uznawana jest forma aktywności fizycznej wykonywana w wolnym czasie polegająca na uprawianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, nie w celach zarobkowych, nie związania z uczestnictwem w treningach, zgrupowaniach, obozach, zawodach organizowanych przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy. Za rekreacyjne uprawianie sportu uznawane jest również uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych klubów sportowych, uprawianie sportu podczas zajęć wychowania fizycznego, także w klasach sportowych oraz podczas udziału w zawodach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych za wyjątkiem szkół sportowych.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka*.
*sporty wysokiego ryzyka – sport, którego uprawianie wymaga ponadprzeciętnych
umiejętności, odwagi, często wiążące się z działaniem w warunkach dużego ryzyka utraty zdrowia a nawet życia: abseiling, highlining, slacklining, alpinizm, taternictwo, himalaizm, skialpinizm, alpinizm
podziemny, baloniarstwo, bobsleje, saneczkarstwo bouldering, bungee, base jumping, downhill Mtb,
heli-skiing, heli-snowboarding, jazda quadem, jazda na rowerze (w tym górskim) po terenie obfitującym w przeszkody (muldy, koleiny skoczne) lub po specjalnie przygotowanych trasach (z wyjątkiem miejskich i turystycznych dróg rowerowych), kolarstwo górskie, jazda motocyklem lub samochodem po zamkniętym torze wyścigowym, kajakarstwo górskie, kiteboarding, kite-skiing, kite-snowboarding, myślistwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, parkour, freerun, buggykitting, rugby, football amerykański, nurkowanie do 20m głębokości, spadochroniarstwo, speleologia, sporty lotnicze, sporty motorowodne w ramach
sekcji sportowych, szybownictwo, wspinaczka, wspinaczka indoorowa, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska, wyczynowa jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi
trasami, wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi albo przyrodniczymi, wyprawy w obszary górskie lub wyżynne na wysokości powyżej 5500 m n.p.m., sporty walki, w tym mieszane sztuki walki (MMA), kick-boxing, sambo, boks, tajski (muay thai).
TakTakTakTakTak
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE115.00 PLN
196.00 PLN
278.00 PLN
424.00 PLN
597.00 PLN
NEWSLETTER