Ulotka informacyjna:plen
Krok 1
Wybór wariantu
Krok 2
Dane ubezpieczonych
Krok 3
Podsumowanie i płatność
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA?

Dzieci i młodzież od 1 dnia życia do 26 roku życia, niezależnie od stanu zdrowia. Nie ma wymogu uczęszczania do placówki oświatowej.

KIEDY I GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie (na terenie Polski i zagranicą), w pracy, na wakacjach, podczas uprawiania sportu (każdego rodzaju sportu uprawianego rekreacyjnie i wyczynowo, w tym sporty wysokiego ryzyka/ekstremalne), w środkach transportu, etc.

UBEZPIECZYCIEL

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

ZNIŻKA 25% DLA RODZEŃSTWA

Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko otrzymujesz zniżkę składki 25% na drugie i kolejne dziecko. Dzieci mogą uczęszczać do różnych placówek oświatowych.

Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant IIIWariant IVWariant V
Składka roczna za 1 dziecko30.00 PLN59.00 PLN78.00 PLN129.00 PLN187.00 PLN
Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko otrzymujesz zniżkę składki 25% na drugie i kolejne dziecko.
Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko otrzymujesz zniżkę składki 25% na drugie i kolejne dziecko.
ZNIŻKA -25%
22.50 PLN
ZNIŻKA -25%
44.25 PLN
ZNIŻKA -25%
58.50 PLN
ZNIŻKA -25%
96.75 PLN
ZNIŻKA -25%
140.25 PLN
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej lub wycieczki szkolnej
Jeśli ubezpieczony zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej lub wycieczki szkolnej, a śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od tego zdarzenia, wówczas TUZ Ubezpieczenia wypłaci uprawnionemu świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na podstawie karty zgonu, z określeniem przyczyny zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, które miało miejsce w trakcie ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną (w tym spowodowane przez zwierzęta np. pogryzienie przez psa, ukąszenie lub użądlenie), w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu, atak epilepsji albo omdlenie o nieustalonej przyczynie.
Wycieczka szkolna – wyjazd organizowany przez placówkę oświatowo-wychowawczą, do której uczęszcza (lub gdzie pracuje) Ubezpieczony; dotyczy również wyjazdów realizowanych w ramach wycieczek szkolnych np. zielone szkoły, wycieczki integracyjne.
54 000 PLN105 000 PLN150 000 PLN258 000 PLN360 000 PLN
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Jeśli ubezpieczony zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, a śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od tego zdarzenia, wówczas TUZ Ubezpieczenia wypłaci uprawnionemu świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na podstawie karty zgonu, z określeniem przyczyny zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny ─ wypadek w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem pojazdu szynowego i linowego.
36 000 PLN70 000 PLN100 000 PLN172 000 PLN240 000 PLN
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie
Jeśli ubezpieczony zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie, a śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od tego zdarzenia, wówczas TUZ Ubezpieczenia wypłaci uprawnionemu świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na podstawie karty zgonu, z określeniem przyczyny zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
18 000 PLN35 000 PLN50 000 PLN86 000 PLN120 000 PLN
Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu
Jeśli ubezpieczony zmarł wskutek zawału serca, udaru mózgu, wówczas TUZ Ubezpieczenia wypłaci uprawnionemu świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na podstawie karty zgonu, z określeniem przyczyny zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że zawał serca, udar mózgu i śmierć ubezpieczonego nastąpiły w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
18 000 PLN35 000 PLN50 000 PLN86 000 PLN120 000 PLN
Śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Jeśli rodzic/opiekun prawny ubezpieczonego zmarł wskutek nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił w trakcie ochrony ubezpieczeniowej, wówczas TUZ Ubezpieczenia wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na podstawie karty zgonu, określającej przyczynę zgonu. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że śmierć rodzica/opiekuna prawnego nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie nie przysługuje, jeśli śmierć była następstwem zawału serca, udaru mózgu, ataku epilepsji.
3 000 PLN3 000 PLN3 000 PLN3 000 PLN3 000 PLN
Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie
1% - za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji albo omdlenia o nieustalonej przyczynie, w tym wypłata odszkodowania za złamania, skręcenia, zwichnięcia, rany skóry, spowodowane NW, oparzenia, odmrożenia udokumentowane w dokumentacji medycznej. Świadczenie za trwały uszczerbek wypłacane jest w następujący sposób: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.
18 000 PLN
180 PLN
35 000 PLN
350 PLN
50 000 PLN
500
86 000
860 PLN
120 000 PLN
1 200 PLN
Trwały uszczerbek w wyniku zawału serca, udaru mózgu
1% - za 1% uszczerbku
a) Świadczenie przysługuje, jeśli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy między zawałem serca lub udarem mózgu, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.
b) W przypadku wystąpienia u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w okresie udzielanej ochrony, świadczenie wypłacane jest jako procent sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zawału serca lub udaru mózgu za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu.
c) Ustalanie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonywane jest przez TUZ Ubezpieczenia w oparciu o dokumentację medyczną (opinię lub orzeczenie).
18 000 PLN
180 PLN
35 000 PLN
350 PLN
50 000 PLN
500 PLN
86 000 PLN
860 PLN
120 000 PLN
1 200 PLN
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
a) Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jaki miał miejsce w okresie udzielanej ochrony, ubezpieczony rozpoczął pobyt w szpitalu w celu leczenia jego skutków.
b) Warunkiem realizacji świadczenia jest rozpoczęcie pobytu szpitalu w trakcie udzielanej ochrony.
c) Świadczenie jest płatne za każdy dzień (24h) pobytu w szpitalu od 1 dnia do 180 dni, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej 24 h.
d) Świadczenie jest wypłacane po zakończeniu pobytu w szpitalu.
36 PLN za dzień70 PLN za dzień100 PLN za dzień172 PLN za dzień240 PLN za dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
(w tym COVID-19)
a) Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jeżeli w wyniku choroby, jaka miała miejsce w okresie udzielanej ochrony, ubezpieczony rozpoczął pobyt w szpitalu w celu jej leczenia.
b) Warunkiem realizacji świadczenia jest rozpoczęcie pobytu szpitalu w okresie udzielanej ochrony.
c) Świadczenie jest płatne za każdy dzień (24h) pobytu w szpitalu od 2 dnia do 90 dni, jeżeli pobyt ten trwał co najmniej 48 h.
d) Świadczenie jest wypłacane po zakończeniu pobytu w szpitalu.
27 PLN za dzień52.50 PLN za dzień75 PLN za dzień129 PLN za dzień180 PLN za dzień
Poważne zachorowanie ubezpieczonego
Katalog Poważnych Zachorowań:
anemia aplastyczna, cukrzyca, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, sepsa (posocznica), stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa, niewydolność wątroby, śpiączka, udar mózgu, zawał serca.
a) Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego. Świadczenie przysługuje w przypadku zdiagnozowania u ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, poważnego zachorowania wymienionego w Katalogu Poważnych Zachorowań.
b) W ramach niniejszego świadczenia, każdemu Ubezpieczonemu przysługuje jedno świadczenie z tytułu poważnego zachorowania w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy.
c) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona dla ubezpieczonego, który w dniu zawarcia umowy lub przystąpienia do niej, nie ukończył 26 lat.
d) Świadczenie z tytułu niniejszego ryzyka przysługuje, jeśli do śmierci Ubezpieczonego doszło po okresie 30 dni od zdiagnozowania przez lekarzy poważnego zachorowania. Liczy się data diagnozy.
900 PLN1 750 PLN2 500 PLN4 300 PLN6 000 PLN
Operacja chirurgiczna po nieszczęśliwym wypadku
a) Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jaki miał miejsce w okresie udzielanej ochrony, ubezpieczony miał wykonaną operację chirurgiczną, co do której istniały wskazania medyczne warunkujące konieczność jej wykonania.
b) Warunkiem realizacji świadczenia jest wykonanie operacji w okresie udzielanej ochrony.
c) Świadczenie jest wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu w wyniku operacji chirurgicznej trwał co najmniej 24 h.
270 PLN525 PLN750 PLN1 290 PLN1 800 PLN
Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW
Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu, pod warunkiem, że koszty leczenia:
a) powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
b) zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) powstały w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty nieszczęśliwego wypadku.
1 800 PLN3 500 PLN5 000 PLN8 600 PLN12 000 PLN
Leczenie stomatologiczne zębów stałych po NW (brak limitu na 1 ząb)
Odbudowa zębów stałych ─ uszkodzenie, utrata lub złamanie zęba stałego. Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie udzielanej ochrony,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty w formie imiennej ze wskazaniem poszkodowanego lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
e) TUZ Ubezpieczenia nie stosuje ograniczenia, w postaci limitu kwoty na pojedynczego zęba.
1 000 PLN2 000 PLN3 000 PLN4 000 PLN5 000 PLN
Zwrot kosztów rehabilitacji po NW
Świadczenie przysługuje, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lekarz zlecił ubezpieczonemu poddanie się zabiegom rehabilitacyjnym przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie udzielanej ochrony,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty w formie imiennej ze wskazaniem poszkodowanego lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2 160 PLN4 200 PLN6 000 PLN10 320 PLN14 400 PLN
Zwrot kosztów wypożyczenia, nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych po NW
Świadczenie przysługuje ubezpieczonemu przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie udzielanej ochrony,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; TUZ Ubezpieczenia pokrywa wyłącznie te koszty, których zasadność jest potwierdzona w dokumentacji medycznej.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – artykuły medyczne niezbędne z medycznego punktu widzenia, wspomagające proces leczniczy; Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
2 160 PLN4 200 PLN6 000 PLN10 320 PLN14 400 PLN
Zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego, aparatu ortodontycznego, pompy insulinowej lub szkieł korekcyjnych po NW
Zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych: okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego, aparatu ortodontycznego, pompy insulinowej, szkieł korekcyjnych. Warunkiem realizacji świadczenia jest:
a) wystąpienie w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce na terenie placówki oświatowej,
b) koszt został poniesiony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty nieszczęśliwego wypadku,
c) świadczenie zostanie zrealizowane maksymalnie do limitu określonego w umowie ubezpieczenia
d) świadczenie jest wypłacane na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, a także dokumentów potwierdzających wizytę lekarską stwierdzającą konieczność korzystania ze sprzętu medycznego.
100 PLN100 PLN100 PLN100 PLN200 PLN
Pakiet KLESZCZ:
Koszt wizyty u lekarza 300 zł
Koszt badań na boreliozę 400 zł
Koszt antybiotykoterapii 300 zł
a) W przypadku ugryzienia ubezpieczonego przez kleszcza, które miało miejsce w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, TUZ Ubezpieczenia zwróci następujące koszty:
- wizyt lekarskich, do wysokości podlimitu: 300 zł,
- badań laboratoryjnych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia boreliozą, do wysokości podlimitu: 400 zł,
- antybiotykoterapii, do wysokości podlimitu: 300 zł.
b) Świadczenie wypłacane jest ubezpieczonemu w wysokości określonej w umowie, o ile koszty te zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia ugryzienia przez kleszcza oraz nie zostały sfinansowane ze środków publicznych.
c) Świadczenia wypłacane są wyłącznie 1 raz w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
1 000 PLN1 000 PLN1 000 PLN1 000 PLN1 000 PLN
Świadczenie bólowe - w przypadku, gdy nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu
a) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jednorazowe świadczenie za doznany ból, fizyczne, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu.
b) Świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia zostanie wypłacone, jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jaki miał miejsce w okresie udzielanej ochrony, ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, w wyniku którego nie przysługuje świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.
c) Warunkiem realizacji świadczenia jest wizyta u lekarza po nieszczęśliwym wypadku oraz tylko 1 wizyta kontrolna w okresie udzielanej ochrony.
d) Świadczenie jest wypłacane maksymalnie 1 raz w ciągu roku polisowego.
100 PLN100 PLN150 PLN150 PLN150 PLN
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
a) Świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia zostanie wypłacone jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jaki miał miejsce w okresie udzielanej ochrony, ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu.
b) Warunkiem realizacji świadczenia jest zdiagnozowanie wstrząśnienia mózgu w okresie udzielanej ochrony.
c) Świadczenie jest wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu w wyniku wstrząśnienia mózgu trwał co najmniej 72 h.
90 PLN175 PLN250 PLN430 PLN600 PLN
Zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami lub chemikaliami
a) Świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia zostanie wypłacone jeżeli ubezpieczony w okresie udzielanej ochrony doznał zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami lub chemikaliami. Warunkiem realizacji świadczenia jest pobyt w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego, zatrucia gazami lub chemikaliami w okresie udzielanej ochrony.
b) Świadczenie jest wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu w wyniku zatrucia pokarmowego, zatrucie gazami lub chemikaliami trwał co najmniej 72h.

TUZ Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za zatrucie pokarmowe spowodowane zażyciem środków odurzających, środków zastępczych, substancji psychotropowych oraz alkoholu.

Zatrucie pokarmowe min. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wynikające ze spożycia pokarmu lub przyjęcia płynów zawierających czynniki szkodliwe, charakteryzujące się biegunką lub wymiotami.
180 PLN350 PLN500 PLN860 PLN1 200 PLN
Klauzula Obrona Konieczna – zakres ubezpieczenia wszystkich świadczeń zostaje rozszerzony o następstwa nieszczęśliwego wypadku doznane przez ubezpieczonego w wyniku bójki w obronie koniecznej
Klauzula Obrona Konieczna - zakres ubezpieczenia wszystkich świadczeń zostaje rozszerzony o następstwa nieszczęśliwego wypadku doznane przez ubezpieczonego w wyniku bójki w obronie koniecznej.
Włączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochrony
Rekreacyjne i wyczynowe uprawianie każdego rodzaju sportu, w tym sporty wysokiego ryzyka (ekstremalne)
Ochrona obowiązuje podczas rekreacyjnego oraz wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu, w tym sportów wysokiego ryzyka/ekstremalnych.
Włączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochrony
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE30.00 PLN
59.00 PLN
78.00 PLN
129.00 PLN
187.00 PLN

Masz kod dostępu?

Nie masz kodu?

Nie posiadasz kodu dostępu?

Jeżeli nie posiadasz KODU DOSTĘPU, trafiłeś na naszą platformę sprzedażową poprzez wyszukiwarkę/z polecenia - nie martw się, możesz przystąpić do otwartej polisy grupowej. Ubezpieczenie zostało zawarte na takich samych warunkach przez podmiot powołany do obsługi Programu Ubezpieczenia - Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o.

Wpisz KOD DOSTĘPU DZIECKO2022 w celu zakupu polisy.