Krok 1
Wybór wariantu
Krok 2
Dane ubezpieczonych
Krok 3
Podsumowanie i płatność
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant IIIWariant IVWariant V
Składka roczna za 1 dziecko39.00 PLN59.00 PLN78.00 PLN129.00 PLN187.00 PLN
Składka roczna za drugie i kolejne dzieci
ZNIŻKA 50%
Program uwzględnia możliwość zawarcia ubezpieczenia na drugie i kolejne dziecko, przy założeniu płatności składki w wysokości 50% wartości składki opłaconej za pierwsze dziecko, dokonując wyboru tego samego wariantu ubezpieczenia dla wszystkich dzieci z jednej rodziny.
ZNIŻKA -50%
19.50 PLN
ZNIŻKA -50%
29.50 PLN
ZNIŻKA -50%
39.00 PLN
ZNIŻKA -50%
64.50 PLN
ZNIŻKA -50%
93.50 PLN
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły - świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły. Świadczenie finalne za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie szkoły przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – limit zgodny z wybranym wariantem ubezpieczenia.
30.00050.00070.000100.000130.000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Świadczenie finalne za zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – limit zgodny z wybranym wariantem ubezpieczenia. Zgodnie z OWU za nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny uważa się wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym.
30.00050.00070.000100.000130.000
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – limit zgodny z wybranym wariantem ubezpieczenia.
20.00030.00040.00070.000100.000
Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu, epilepsji
Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu, epilepsji – świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, NW w wyniku epilepsji*. Świadczenie za zgon Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, NW w wyniku epilepsji przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia – limit zgodny z wybranym wariantem ubezpieczenia.
*Epilepsja - rozumiana jako śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku w wyniku napadu padaczkowego, o ile miało to wpływ na śmierć Ubezpieczonego.
*Epilepsja – dla umowy ubezpieczenia, nie ma znaczenia, czy epilepsja został rozpoznała przed okresem ubezpieczenia, czy też w trakcie okresu ubezpieczenia.
20.00030.00040.00070.000100.000
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica/opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie jest wypłacane w wysokości 3.000 zł w każdym z obowiązujących wariantów w ofercie 2021/2022.
3.0003.0003.0003.0003.000
Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (zgodnie z tabelą), m.in.: - złamania, skręcenia, zwichnięcia, - oparzenia, odmrożenia, - niedowłady, zesztywnienia, - uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (rany, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe), - utrata zębów stałych. 1% - za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% - za 1% uszczerbku - jednorazowe świadczenie w przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Trwały uszczerbek obejmuje wyłącznie przypadki umieszczone w tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu zdarzenia wywołującego trwały uszczerbek, stosowanej przy ustalaniu procentowej. Ustalanie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonywane jest przez UNIQA TU S.A. w oparciu o „UNIQA tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - UNIQA wz. 1469”. Świadczenie za trwały uszczerbek Ubezpieczonego wypłacane jest w następujący sposób: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczonemu wypłaca się 100% SU.
20.000
200
30.000
300
40.000
400
70.000
700
100.000
1000
Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu, zawału serca, epilepsji 1% - za 1% uszczerbku
Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu, zawału serca, epilepsji 1% - za 1% uszczerbku - jednorazowe świadczenie w przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek udaru mózgu, zawału serca, epilepsji. Świadczenie za trwały uszczerbek Ubezpieczonego wypłacane jest w następujący sposób: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku stwierdzonego u Ubezpieczonego 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, Ubezpieczonemu wypłaca się 100% SU.
Epilepsja – dla umowy ubezpieczenia, nie ma znaczenia, czy epilepsja został rozpoznała przed okresem ubezpieczenia, czy też w trakcie okresu ubezpieczenia.
20.000
200
30.000
300
40.000
400
70.000
700
100.000
1000
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (płatne od 1 dnia pobytu do 180 dni)
Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – płatne od 1 dnia pobytu do 180 dni pobytu– potwierdzony w dokumentacji medycznej i niezbędny z medycznego punktu widzenia pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, którego celem było udzielanie Ubezpieczonemu przez całą dobę kompleksowych świadczeń zdrowotnych polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogły być zrealizowane w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Za pobyt w szpitalu uważa się pobyt w szpitalu mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie skierowania lekarskiego. Za pobyt w szpitalu nie uznaje się pobytu Ubezpieczonego w ośrodku wypoczynkowym, domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo--leczniczym albo pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych, paliatywnych, hospicyjnych oraz świadczeń z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a w tym świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, nawet jeśli świadczenia zdrowotne były udzielane stacjonarnie lub całodobowo. Za pobyt w szpitalu traktuje się hospitalizację trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 24 godziny liczone od chwili przyjęcia do szpitala odnotowanej w dokumentacji medycznej. Świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje zgodnie limitem wybranego wariantu ubezpieczenia.
50 PLN za dzień50 PLN za dzień65 PLN za dzień75 PLN za dzień100 PLN za dzień
NOWOŚĆ! Pobyt w szpitalu w wyniku choroby, w tym choroby zakaźne np. COVID-19 (płatne od 2 dnia pobytu do 90 dni)
Świadczenie z tytułu hospitalizacji w wyniku choroby, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości określonej w TABELI ŚWIADCZEŃ za każdy dzień hospitalizacji począwszy od 2 dnia, maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu. Za dzień pobytu w szpitalu uważa się dzień kalendarzowy wraz z noclegiem. Zgodnie z OWU choroba to proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego wymagający pomocy medycznej (np. zawodowa, zakaźna, pasożytnicza, tropikalna, zatrucia, zaburzenia psychiczne itp.).
35 PLN za dzień50 PLN za dzień65 PLN za dzień75 PLN za dzień90 PLN za dzień
Pobyt w szpitalu po NW powyżej 10 dni (jednorazowa wypłata) lub Pobyt w szpitalu w wyniku jakiejkolwiek operacji bez limitu dni (jednorazowa wypłata) (wypłata jednego ze zdarzeń)
Hospitalizacja powyżej 10 dni po NW lub operacji chirurgicznej – dodatkowa jednorazowa wypłata - świadczenie jednorazowe dodatkowe wypłacane w wyniku hospitalizacji powyżej 10 dni po nieszczęśliwym wypadku lub operacji chirurgicznej. Pobyt w szpitalu związany z leczeniem, które nie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub operacji chirurgicznej, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, licząc od momentu przyjęcia do szpitala potwierdzonego dokumentem. Świadczenie jest wypłacane zgodnie z limitem wskazanym w wybranym wariancie ubezpieczenia.
„Operacje chirurgiczne” – wszystkie operacje chirurgiczne, bez wyłączeń.
5005001.0001.3001.750
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - Świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przysługuje przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
Wysokość świadczenia z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przysługuje zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.
2.0003.5004.5005.0005.000
Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP - następstwa nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów rehabilitacji na terenie RP - Świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przysługuje przy łącznym spełnieniu niżej wymienionych przesłanek:
a) koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
b) koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty w formie imiennej ze wskazaniem poszkodowanego lub kserokopiami tych dokumentów,
c) koszty zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową,
d) koszty leczenia zostały poniesione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
W przypadku wypadku za granicą, UNIQA refunduje koszty w zakresie rehabilitacji już po powrocie do kraju. Wysokość świadczenia z tytułu zwrotu kosztów rehabilitacji na terenie RP przysługuje zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.
2.0002.0003.0005.0005.000
Zwrot kosztów leczenia na terenie RP (w tym operacje plastyczne!) - następstwa nieszczęśliwego wypadku
wrot kosztów leczenia na terenie RP (w tym operacje plastyczne) - po wypadku za granicą, które UNIQA refunduje w zakresie leczenia już po powrocie do kraju.
Koszty leczenia - niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty:
a) pobytu w szpitalu,
b) badań, zabiegów ambulatoryjnych, operacji – w tym operacji plastycznych,
c) opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
d)transportu medycznego Ubezpieczonego do szpitala, ambulatorium itp. oraz ze szpitala, ambulatorium itp. do domu.
UNIQA zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia na terenie RP jeżeli koszty te zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną.
2.0003.0004.0008.00015.000
Odbudowa stomatologiczna zębów stałych (brak ograniczenia limitu na 1 ząb) - następstwa nieszczęśliwego wypadku
Odbudowa stomatologiczna zębów stałych (brak ograniczenia limitu na 1 ząb) - Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych po nieszczęśliwym wypadku. Wypłata w oparciu o realne koszty, maksymalnie do limitów wskazanych w poszczególnych wariantach – brak limitu na jeden ząb.
2.0002.0003.0005.0005.000
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych - następstwa nieszczęśliwego wypadku
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych – jednorazowe świadczenie wypłacane z tytułu przeszkolenia zawodowego Ubezpieczonego, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, o ile stan ten jest spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, który zaistniał w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia z tytułu Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych przysługuje zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.
3.0003.5004.0004.5005.000
Pogryzienie przez zwierzęta i pokąsania, ukąszenia, użądlenia przez owady i insekty (jednorazowa wypłata po min. 1 dniowym pobycie w szpitalu) (m.in. psy, koty, kleszcze, osy, pszczoły, muszki itd.)
Pogryzienie przez zwierzęta i pokąsania przez insekty, które skutkuje co najmniej 1 pełną dobą pobytu w szpitalu – dodatkowa jednorazowa wypłata. Świadczenie wypłacane jest na podstawie raportu medycznego dot. pogryzienia/pokąsania/ukąszenia/użądlenia. Świadczenie jest wypłacane zgodnie z limitem wskazanym w wybranym wariancie ubezpieczenia.
BRAK2.0003.5007.00010.000
Zachorowanie na sepsę – jednorazowa wypłata
Zachorowanie na sepsę – jednorazowa wypłata - świadczenie wypłacane jest po zdiagnozowaniu sepsy u Ubezpieczonego potwierdzonej raportem medycznym. Świadczenie jest wypłacane zgodnie z limitem wskazanym w wybranym wariancie ubezpieczenia.
„Zachorowanie na sepsę/posocznicę” - zakażenie krwi wywołane przez bakterie lub inne drobnoustroje, grzyby lub wirusy.
BRAK2.5003.5007.00010.000
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, po min. 3-dniowym pobycie w szpitalu – jednorazowa wypłata
Wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, po min. 3-dniowym pobycie w szpitalu – dodatkowa jednorazowa wypłata - świadczenie jest wypłacane zgodnie z limitem wskazanym w wybranym wariancie ubezpieczenia.
„Wstrząśnienie mózgu - Nieodwracalne uszkodzenie tkanki mózgowej w następstwie urazu głowy będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku, które spowodowało nieodwracalne ubytki neurologiczne i trwałe objawy kliniczne. Ubezpieczeniem objęta jest wyłącznie występująca nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnego wykonywania przynajmniej trzech z wymienionych czynności życiowych: mycie się, ubieranie się, poruszanie się, korzystanie z toalety, odżywianie się. Niezdolność do ich samodzielnego wykonywania musi być potwierdzona przez lekarza neurologa. Nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w pierwszym zdaniu, to wywołane przyczyną zewnętrzną nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, które było bezpośrednią i wyłączną przyczyną pourazowego uszkodzenia mózgu i miało miejsce, gdy ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są poważne urazy głowy, zaistniałe w wyniku spożycia alkoholu lub narkotyków
BRAK150200250350
Ostre zatrucie gazami lub chemikaliami
Ostre zatrucie gazami lub chemikaliami - Wypłata zgodnie z tabelą uszczerbków UNIQA - UNIQA wz. 1469.
Włączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochrony
Sporty uprawiane rekreacyjnie m.in. treningi i zajęcia sportowe w ramach szkolnych i przyszkolnych klubów sportowych oraz uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych np. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, jazda konna, pływanie, sztuki walki (wszystkie sporty bez wyłączeń, w tym sporty wysokiego ryzyka)
Zgodnie z OWU sport rekreacyjny - takie uprawianie sportu, które nie jest podejmowane w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, ani w celach zarobkowych, a jedynie dla wypoczynku lub odnowy sił psychofizycznych oraz niezwiązane z uczestnictwem w wyczynowych zawodach i konkursach sportowych, oficjalnych treningach do tych imprez lub w wyprawach i podróżach odbywanych w ramach ekspedycji i survivalu. Za sport rekreacyjny rozumie się również treningi i zajęcia sportowe w ramach szkolnych i przyszkolnych klubów sportowych oraz uczestnictwo dzieci w zawodach międzyszkolnych.
Sporty wysokiego ryzyka uprawiane rekreacyjnie są włączone do ochrony ubezpieczeniowej.
Włączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochrony
Sporty uprawiane wyczynowo m.in. w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestnictwie w treningach i zawodach sportowych np. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, akrobatyka, jazda konna, pływanie, sztuki walki (z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka)
Zgodnie z OWU sport wyczynowy - forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie, w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych, w tym również uprawianie dyscyplin sportowych w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestnictwie w treningach i zawodach sportowych.
Sporty wysokiego ryzyka uprawiane wyczynowo są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o sporty wysokiego ryzyka uprawiane wyczynowo za zwyżką składki 30% od składki wyjściowej. Składki wskazano w ofercie ubezpieczenia na rok 2021/2022.
Włączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochronyWłączone do ochrony
Wyczynowe uprawianie sportów wysokiego ryzyka – sport uprawiany w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, w tym również uprawianie dyscyplin sportowych w ramach pozaszkolnych sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestnictwie w treningach i zawodach sportowych. Do sportów wysokiego ryzyka zalicza się następujące dyscypliny: kolarstwo górskie, cross rowerowy, motocross, skateboarding, wspinaczka wysokogórska przy użyciu specjalistycznego sprzętu, spadochroniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo, paralotniarstwo, skoki spadochronowe, skoki na gumie, skoki i loty narciarskie, sky surfing, pilotowanie samolotów silnikowych, żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, skutery wodne, surfing, wolne nurkowanie, wyścigi łodzi motorowych, wspinaczka wysokogórska i skalna, spaleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie) le parkur, kitesurfing, rajdy/wyścigi samochodowe, motorowe oraz wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi typu: pustynia, wysokie góry (powyżej 3200 m n.p.m), busz, dżungla, bieguny, tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego.
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE39.00 PLN
59.00 PLN
78.00 PLN
129.00 PLN
187.00 PLN

Masz kod dostępu?

Nie masz kodu?

Nie posiadasz kodu dostępu?

Jeżeli nie posiadasz KODU DOSTĘPU, trafiłeś na naszą platformę sprzedażową poprzez wyszukiwarkę/z polecenia - nie martw się, możesz przystąpić do otwartej polisy grupowej. Ubezpieczenie zostało zawarte na takich samych warunkach przez podmiot powołany do obsługi Programu Ubezpieczenia - Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji sp. z o.o.

Wpisz KOD DOSTĘPU DZIECKO2021 w celu zakupu polisy.
WYGODNY, SZYBKI SPOSÓB ZAKUPU POLISY W 5 MINUT

Wybór wariantu  Dane Ubezpieczonego  Opłata online  Otrzymanie polisy na adres e-mail

UBEZPIECZYCIEL

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ZNIŻKA 50% DLA RODZEŃSTWA

Ubezpieczając więcej niż jedno dziecko korzystasz ze zniżki 50% - dzieci mogą uczęszczać do różnych placówek oświatowych np. córka w przedszkolu, syn w liceum – dzieci jedynie muszą mieścić się w przedziale wiekowym 20 tydzień– 25 rok życia. Jeśli chcesz skorzystać ze zniżki 50%, ubezpiecz dzieci za jednym razem, naciskając przycisk DODAJ KOLEJNE DZIECKO.

CO JEST PRZEDMIOTEM UBEZPIECZENIA?

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, które wydarzyły się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami w okresie ubezpieczenia.

WIEK UBEZPIECZONYCH (kto może skorzystać z ubezpieczenia?)

Dzieci i młodzież od 20. tygodnia życia do 25. roku życia.

UBEZPIECZONY (kogo chroni polisa ubezpieczeniowa?)
  • dzieci w żłobkach lub przedszkolach
  • uczniowie szkół podstawowych
  • uczniowie szkół średnich
  • uczniowie szkół specjalnych
  • uczniowie szkół sportowych
  • uczniowie szkół wyższych (studentów)
  • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • pracownicy wszystkich powyższych placówek
  • dzieci w zakładach pracy
  • ubezpieczonymi mogą być również dzieci, które nie uczęszczają do placówek oświatowych.

Dolna granica wieku ubezpieczonego to 20 tydzień życia.

GDZIE CHRONI UBEZPIECZENIE?

Na terenie Polski i zagranicą.

KIEDY CHRONI UBEZPIECZENIE?

Ubezpieczenie obowiązuje 24h na dobę, na całym świecie, w szkole, w domu, na wycieczkach i wakacjach, podczas uprawiania sportów.