RODZAJ UBEZPIECZENIA/ SUWariant IWariant II
SKŁADKA ROCZNA (12 miesięcy):355.00 PLN625.00 PLN
OC delikt, kontrakt100 000 zł300 000 zł
OC za szkody wyrządzone uczniom100 000 zł300 000 zł
OC za prowadzenie szatni100 000 zł100 000 zł
OC w związku z prowadzeniem stołówek100 000 zł100 000 zł
OC organizatora imprez niemasowych100 000 zł200 000 zł
OC w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez100 000 zł100 000 zł
OC za szkody wyrządzone pracownikom100 000 zł100 000 zł
Franszyza300 zł w szkodach rzeczowych300 zł w szkodach rzeczowych
ZAKRES TERYTORIALNY

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie miejsca i czas w których dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela czyli teren szkoły w tym boisko ale również w trakcie wycieczek szkolnych, zielonych szkół itp..

PODSTAWA UBEZPIECZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia z dnia 24 września 2018 r. (kod: OC/OWO34/1809).

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
 • Odpowiedzialność cywilna delikt, kontrakt - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego (deliktowa, kontraktowa), gdy w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym lub użytkowanym mieniem zobowiązany jest on do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim.
 • Ubezpieczenie obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 819 § 3 k.c. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
 • Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca uzasadnione i uzgodnione koszty procesu z udziałem ubezpieczającego, jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa dotyczy całości ubezpieczenia OC.
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczniom – włączenie do zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.
 • Odpowiedzialność cywilna za prowadzenie szatni – rozszerzenie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego.
 • Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem stołówek - włączenie do zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek (żywienie zbiorowe), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową.
 • Odpowiedzialność cywilna organizatora imprez niemasowych - włączenie do zakresu ubezpieczenia z tytułu organizacji imprez niemasowych, niezależnie od miejsca imprezy (przestrzeń otwarta lub zamknięta), rodzaju imprezy, liczby uczestników itp., nie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC imprez masowych. Imprezy niemasowe to min. wycieczki, wyjazdy integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, koncerty, dyskoteki, przedstawienia teatralne lub inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez - włączenie do zakresu ubezpieczenia o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.
 • OC za szkody wyrządzone pracownikom
  (Klauzula nr 004 Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem)
  1) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody na osobie i w mieniu wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wyrządzone pracownikom ubezpieczającego lub ubezpieczonego.
  2) Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
  1) szkód wynikłych z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia, 2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków, o których mowa w ust. 1,
  3) świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1.
 • Zakres ochrony został rozszerzony o choroby zakaźne
  (Klauzulę chorób zakaźnych (M04))
  1) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia (OWU), zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone na skutek spowodowania zakażenia lub wywołania choroby zakaźnej.
  2) W związku z powyższym, poniżej wskazane zapisy OWU nie mają zastosowania do niniejszej umowy ubezpieczenia:
  a. § 8 ust. 1 pkt 7 (wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć);
  b. § 8 ust. 2 pkt 9 (wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirus HIV); c. zwrot: „bakterii, wirusów” z § 8 ust. 1 pkt 9.
  3) Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające ze spowodowania zakażenia lub wywołania choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy (w tym wirus SARS-CoV- 2, niezależnie od jego odmiany, bądź przez wirus będący efektem mutacji wirusa SARS-CoV- 2), z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, inny stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.
DODATKOWE INFORMACJE
 • Zakres i warunki Programu „Bezpieczne Dziecko” wynegocjował Gestum Broker sp. z o.o.;
 • Warunki Programu obowiązują dla placówek, które wykupiły ubezpieczenie w okresie: 01.07.2021 r. – 31.08.2022r.;
 • Umowa ubezpieczenia jest dobrowolna; Placówka oświaty może wykupić jedynie niniejsze ubezpieczenie, bez konieczności wykupienia np. ubezpieczenia NNW dla uczniów;
 • Ubezpieczającym jest placówka oświaty;
 • Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia będzie indywidualna polisa dla placówki oświaty;
 • Indywidualny okres ubezpieczenia dla każdej placówki.