Krok 1
Wybór wariantu
Krok 2
Dane ubezpieczonych
Krok 3
Podsumowanie i płatność

 

 
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Składka roczna za 1 osobę20.00 PLN35.00 PLN135.00 PLN
Rodzaj ubezpieczeniaOC PRACOWNIKA*
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
OC PRACOWNIKA*
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
OC DYREKTORA**
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Suma gwarancyjna100.000 PLN200.000 PLN100.000 PLN
FranszyzaBrak lub 300 PLN w szkodach rzeczowychBrak lub 300 PLN w szkodach rzeczowychFranszyza redukcyjna na szkody w mieniu: 1.000 PLN
Zakres terytorialnyPolska, Unia Europejska, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, IslandiaPolska, Unia Europejska, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, IslandiaPolska
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE20.00 PLN
35.00 PLN
135.00 PLN
* Nauczyciel, Instruktor, Opiekun, Wychowawca, Pozostały personel placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej, Praktykant, Stażysta;
** Dyrektor, Wice-dyrektor
WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA

Odpowiedzialność Cywilna PRACOWNIKA OŚWIATY w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania.

PODSTAWA UBEZPIECZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców z 24 września 2018r. (kod: OC/OWO29/1809).

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa).
 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa.
 • Zdarzenia szkodowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, a ich przyczyny zaszły przed zawarciem umowy ubezpieczenia, podlegają ubezpieczeniu jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający nie znał tych przyczyn do chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć (Loss occurrence).
 • Ubezpieczenie obowiązuje we wszystkich placówkach w których pracuje ubezpieczony.
 • Ochroną objęta jest także praca w charakterze wychowawcy/opiekuna na obozach, koloniach, zielonych szkołach oraz innych tego typu wyjazdach.
 • Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy oświaty zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, na podstawie umów cywilno-prawnych, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.
OC dyrektora

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego:

 • obowiązków dyrektora w granicach posiadanych kompetencji oraz
 • wykonywania zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem (nie ma konieczności dodatkowego rozszerzenia ubezpieczenia o OC nauczyciela).
OC nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna, praktykanta, stażysty, pozostałego personelu placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej
 • Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem.
 • W odniesieniu do praktykantów i stażystów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) w związku z odbywaniem praktyk lub stażu.
DODATKOWE INFORMACJE
 • Zakres i warunki Programu „Bezpieczne Dziecko” wynegocjował Gestum Broker sp. z o.o.
 • Ubezpieczającym jest podmiot Korporacja Doradztwa i Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. (spółka współpracująca z brokerem w zakresie obsługi programu).
 • Warunki Programu obowiązują dla osób, które przystąpiły do umowy ubezpieczenia w okresie: 01.07.2021 r. – 31.08.2022 r.