Krok 1
Wybór wariantu
Krok 2
Dane ubezpieczonych
Krok 3
Podsumowanie i płatność
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant II
Składka roczna za 1 osobę40.00 PLN80.00 PLN
Suma gwarancyjna50.000 PLN100.000 PLN
Zakres terytorialnyEuropaCały świat
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE40.00 PLN
80.00 PLN
* Wykupując ubezpieczenie zapewniasz ochronę nie tylko sobie ale również wszystkim Twoim bliskim osobom*, stale zamieszkującym i prowadzącym wspólnie gospodarstwo domowe.
*Za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających.

Co warto wiedzieć o OC w życiu prywatnym?

Przykłady odpowiedzialności

Jest to ubezpieczenie, które działa w momencie gdy wyrządzimy szkodę w mieniu lub na zdrowiu osoby trzeciej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje min. odpowiedzialność cywilną związaną z:

 • powstaniem szkód wodno-kanalizacyjnych
 • utrzymaniem chodników przy posesji lub działce rekreacyjnej posiadanej przez ubezpieczonego, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, lub domownika
 • używaniem: urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, sprzętu pływającego, urządzenia transportu osobistego np. deskorolka, rolki, hulajnoga (z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej) wózek inwalidzki lub dziecięcy
 • posiadaniem zwierząt domowych
 • amatorskim uprawianiem sportu
 • działaniem w wolontariacie
 • opieką nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz innymi osobami
 • użytkowaniem do celów rekreacyjnych zdalnie sterowanych (bezzałogowych): modeli pojazdów, modeli statków wodnych, modeli latających oraz dronów o wadze do 5 kg
 • krótkotrwałym (do 90 dni) używaniem pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem podczas wyjazdów turystycznych, służbowych, integracyjnych lub podczas nauki
 • bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, wodnej, kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy bezpośrednie źródło powstania tej szkody znajduje się w lokalu lub budynku, który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego i jest w posiadaniu ubezpieczonego wskazanego w dokumencie ubezpieczenia na podstawie tytułu prawnego.
Ubezpieczonym w zakresie OC w życiu prywatnym może być:

Dyrektor, wice-dyrektor, nauczyciel, instruktor, wychowawca, pozostały personel placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej, praktykant, stażysta, pełnoletni uczeń, student, a także rodzic/opiekun prawny ubezpieczający swoje dziecko, babcia/dziadek ubezpieczający swojego wnuka, w ubezpieczeniu NNW w ramach programu „Bezpieczne Dziecko”.

Przedmiot ubezpieczenia OC
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich*, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe.
  *Za osoby bliskie uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających, osoby trzecie uważa się wszystkie podmioty pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej z ERGO Hestią.
 • Odpowiedzialność cywilna osoby, która posiada na podstawie tytułu prawnego, w tym umowy najmu, lokal lub budynek, który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego, gdy w związku z posiadaniem tego mienia w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest ona zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Powyższy lokal lub budynek to mienie, którego ubezpieczony wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub domownik jest właścicielem lub współwłaścicielem lub, do którego przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Odpowiedzialność cywilna pomocy domowej* lub opiekunki zatrudnionej przez Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym na rzecz ubezpieczonego, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, lub domownika. Przy czym przy włączeniu tego ryzyka do umowy ubezpieczenia, wyłączone pozostają szkody wyrządzone Ubezpieczonemu lub jego osobom bliskim, a także szkody, które mogą być pokryte z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na swoją rzecz przez pomoc domową lub opiekunkę.
  *Pomoc domowa to: gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną, osoba sprawująca opiekę nad psem.
 • Szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1* OWU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 R. (KOD: OC/OW030/1809), ERGO Hestia wolna jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
  *W razie zajścia wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia się jej rozmiarów.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich*, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe.
  *Oznacza to min., że w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, jakie wyrządził domownik, który w chwili wyrządzenia tych szkód, nie ukończył trzynastu lat (zwany dalej „małoletnim”), gdy ubezpieczony wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub domownik, zobowiązany do nadzoru nad tym małoletnim uczynił zadość temu obowiązkowi albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru.
 • OC podczas odbywania praktyk - zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, oraz domownika, za szkody, które wyrządzili oni w związku z praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły.
 • OC w mieniu najmowanym - zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody, które powstały:
  • w mieniu, z wyłączeniem mienia służbowego, z którego ubezpieczony, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, lub domownik, korzystali na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
  • w mieniu służbowym podczas wykonywania obowiązków służbowych. Mieniem służbowym jest laptop, tablet, telefon komórkowy, w tym smartfon, który pracodawca przekazał ubezpieczonemu, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, lub domownikowi, do używania na podstawie dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na korzystającego z tego mienia.
Podstawa ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym z dnia 24 września 2018 r. (kod: OC/OW030/1809)

Ubezpieczyciel

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA