Zgodnie z Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 nr 124 poz. 1154) broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej, zwane dalej czynnościami brokerskimi, polegające na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie.

Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która między innymi sprawdza w jaki sposób broker wywiązuje się z nałożonych na niego zadań. 

Do ustawowych obowiązków brokera należą m. in:

  • udzielenie na piśmie porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemne wyjaśnienie podstawy, na której opiera się rekomendacja,
  • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą,
  • stałe doskonalenie umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie działalności z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Relacja Broker- Agent

  • Broker działa w imieniu swoich Klientów zachowując w swoich rekomendacjach bezstronność i opierając się wyłącznie na korzyściach swoich Klientów.
  • Podczas gdy agent może zaproponować wyłącznie zakres ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego, które reprezentuje, broker może oferować rozwiązania szerokiej oferty rynku z włączeniem indywidualnie negocjowanych warunków ubezpieczenia.
  • W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego broker, jako niezależny pośrednik, zawsze reprezentuje interes Klienta.
  • W odróżnieniu od agenta podstawą naszej pracy jest udzielone pełnomocnictwo brokerskie, w związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż jesteśmy pełnomocnikiem Klienta, a nie przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, nadrzędnym naszym celem jest zawsze interes Klienta.

W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego, którego praca polega na przedstawianiu ogólnodostępnej oferty ubezpieczenia towarzystwa które reprezentuje, rola brokera polega na dostosowaniu, poprzez analizę ryzyka i negocjacje, zakresu ubezpieczenia dopasowanego do realnych potrzeb Klienta.

Z uwagi na faktyczną niezależność od zakładów ubezpieczeń, broker oferuje klientowi całościową ochronę ubezpieczeniową a nie tylko standardową ofertę rynku ubezpieczeniowego.