Charakter pracy brokera

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 1111, 1723) broker ubezpieczeniowy, w ramach prowadzonej działalności brokerskiej, wykonuje czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, zwane dalej „czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń, polegające na: doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych; zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń; udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.

Nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która między innymi sprawdza w jaki sposób broker wywiązuje się z nałożonych na niego zadań. 

Do ustawowych obowiązków brokera należą m. in:

  • udzielenie porady w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj klienta, chyba że klient złoży oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady w formie dokumentowej;
  • zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich. Obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą;
  • stałe doskonalenie umiejętności zawodowych;
  • wykonywanie działalności z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Relacja Broker - Agent

  • Broker działa w imieniu swoich Klientów zachowując w swoich rekomendacjach bezstronność i opierając się wyłącznie na korzyściach swoich Klientów.
  • Podczas gdy agent może zaproponować wyłącznie zakres ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego, które reprezentuje, broker może oferować rozwiązania szerokiej oferty rynku z włączeniem indywidualnie negocjowanych warunków ubezpieczenia.
  • W razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego broker, jako niezależny pośrednik, zawsze reprezentuje interes Klienta.
  • W odróżnieniu od agenta podstawą naszej pracy jest udzielone pełnomocnictwo brokerskie, w związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż jesteśmy pełnomocnikiem Klienta, a nie przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego, nadrzędnym naszym celem jest zawsze interes Klienta.

W odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego, którego praca polega na przedstawianiu ogólnodostępnej oferty ubezpieczenia towarzystwa które reprezentuje, rola brokera polega na dostosowaniu, poprzez analizę ryzyka i negocjacje, zakresu ubezpieczenia dopasowanego do realnych potrzeb Klienta.

Z uwagi na faktyczną niezależność od zakładów ubezpieczeń, broker oferuje klientowi całościową ochronę ubezpieczeniową a nie tylko standardową ofertę rynku ubezpieczeniowego.