Ulotka informacyjna:pl

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY ?

 1. Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIA.
 2. Wypełnij (czytelnie) FORMULARZ ZGŁOSZENIA i podpisz.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA należy przesłać na co najmniej 2 DNI robocze przed początkiem okresu ubezpieczenia.

 1. Skan albo zdjęcie formularza prześlij na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
RODZAJ UBEZPIECZENIA/ SUWariant IWariant IIWariant III
SKŁADKA ROCZNA (12 miesięcy):400.00 PLN800.00 PLN1 200.00 PLN
OC delikt, kontrakt (w tym szkody wyrządzone uczniom)200 000 PLN400 000 PLN800 000 PLN
OC za prowadzenie szatni100 000 PLN100 000 PLN100 000 PLN
OC w związku z prowadzeniem stołówek200 000 PLN400 000 PLN800 000 PLN
OC organizatora imprez niemasowych200 000 PLN400 000 PLN800 000 PLN
OC w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez100 000 PLN100 000 PLN100 000 PLN
OC za szkody wyrządzone pracownikom 100 000 PLN100 000 PLN100 000 PLN
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców200 000 PLN400 000 PLN800 000 PLN
OC najemcy nieruchomości200 000 PLN400 000 PLN800 000 PLN
Franszyza300 zł w szkodach rzeczowych300 zł w szkodach rzeczowych300 zł w szkodach rzeczowych
ZAKRES UBEZPIECZENIA FAKULTATYWNY
OC najemcy ruchomości

Dodatkowa składka
100 000 PLN

50 PLN
150 000 PLN

100 PLN
200 000 PLN

200 PLN
ZAKRES TERYTORIALNY
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszystkie miejsca i czas w których dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela czyli teren szkoły w tym boisko ale również w trakcie wycieczek szkolnych, zielonych szkół itp.;

ZAKRES UBEZPIECZENIA (obligatoryjny):

 1. Odpowiedzialność cywilna delikt, kontrakt - przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego (deliktowa, kontraktowa), gdy w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym lub użytkowanym mieniem zobowiązany jest on do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 819 § 3 k.c. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca uzasadnione i uzgodnione koszty procesu z udziałem ubezpieczającego, jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.
 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone uczniom – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych, wychowawczych i kulturalnych.
 2. Odpowiedzialność cywilna za prowadzenie szatni – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego.
 3. Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem stołówek - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek (żywienie zbiorowe), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową.
 4. Odpowiedzialność cywilna organizatora imprez niemasowych - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody z tytułu organizacji imprez niemasowych, niezależnie od miejsca imprezy (przestrzeń otwarta lub zamknięta), rodzaju imprezy, liczby uczestników itp., nie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu OC imprez masowych. Imprezy niemasowe to min. wycieczki, wyjazdy integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, imprezy kulturalne, koncerty, dyskoteki, przedstawienia teatralne lub inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym z tyt. organizacji imprez - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.
 6. Klauzula 002 Szkody wyrządzone pracownikom

1. Odmiennie niż stanowi § 9 ust. 1 OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za następujące szkody wyrządzone pracownikom:

a) szkody na osobie wynikające z wypadków przy pracy;

b) szkody w mieniu;

c) czyste straty finansowe, jakich doznał pracownik na skutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (w tym zakresie nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności z § 9 ust. 5 OWU).

2. W uzupełnieniu pozostałych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanych w OWU, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń regresowych instytucji zobowiązanych do wypłaty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.

3. Pozostałe postanowienia OWU wyraźnie niezmienione powyższymi zapisami zachowują swoją moc, w tym mają także zastosowanie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego w treści niniejszej klauzuli.

 1. OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej.
 2. Klauzula rażącego niedbalstwa - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa (dotyczy całości ubezpieczenia OC).
 3. Klauzula winy umyślnej - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek winy umyślnej pracownika (z wyłączeniem dyrektora) z prawem regresu Ubezpieczyciela do pracownika, do pełnej wysokości szkody.
 4. Prawo do regresu – wykupione. Ubezpieczyciel nie będzie rościł od pracownika ubezpieczającego zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby trzeciej.
 5. OC najemcy nieruchomości - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w nieruchomościach, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego.

ZAKRES UBEZPIECZENIA (fakultatywny)

Opłacając dodatkową składkę, Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o  szkody w mieniu ruchomym.

Klauzula 003 Szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem:

1. Odmiennie niż stanowi § 9 ust. 2 OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody w mieniu w rzeczach ruchomych użyczonych ubezpieczonemu przez osobę trzecią lub wziętych w najem, dzierżawę, leasing, bądź z których ubezpieczony korzystał na podstawie innego podobnego stosunku prawnego.

2. W uzupełnieniu pozostałych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazanych w OWU, zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje dodatkowo odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody w mieniu:

a) powstałe w następstwie utraty rzeczy;

b) w pojazdach mechanicznych;

c) w pojazdach kolejowych;

d) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dziełach sztuki,

e) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu wykonania pracy lub usługi na tych rzeczach (obróbka, naprawa lub podobne czynności) lub za ich pomocą;

f) w rzeczach osób trzecich przekazanych ubezpieczonemu w celu przechowania, ochrony, sprawowania dozoru lub na podstawie umowy komisu.

3. Pozostałe postanowienia OWU, wyraźnie niezmienione powyższymi zapisami, zachowują swoją moc, w tym mają także zastosowanie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego w treści niniejszej klauzuli. 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Umowa ubezpieczenia jest dobrowolna.
 • Zakres i warunki programu wynegocjował Gestum Broker sp. z o.o.
 • Warunki programu obowiązują dla placówek, które wykupiły ubezpieczenie w okresie: 01.07.2023 r. – 31.08.2024r.
 • Placówka oświaty może wykupić ubezpieczenie, bez konieczności wykupienia ubezpieczenia np. NNW dla uczniów.
 • Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Polska.
 • Ubezpieczający: placówka oświaty.
 • Płatnik składki: placówka oświaty.
 • Okres ubezpieczenia: indywidualny dla każdej placówki.
 • Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia: indywidualna polisa.

PODSTAWA UBEZPIECZENIA