Ulotka informacyjna:pl
Krok 1
Wybór wariantu
Krok 2
Dane ubezpieczonych
Krok 3
Podsumowanie i płatność
Zakres ubezpieczeniaWariant IWariant IIWariant III
Składka roczna za 1 osobę13.00 PLN55.00 PLN200.00 PLN
Rodzaj ubezpieczeniaOC PRACOWNIKA*
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
OC PRACOWNIKA*
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
OC PRACOWNIKA*
PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
Suma gwarancyjna30.000 PLN200.000 PLN1.000.000 PLN
Franszyza redukcyjnabrak w szkodach osobowych
200 zł w szkodach rzeczowych
brak w szkodach osobowych
200 zł w szkodach rzeczowych
brak w szkodach osobowych
200 zł w szkodach rzeczowych
Udział własnyBrakBrakBrak
Zakres terytorialnyPolska, Unia Europejska, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, IslandiaPolska, Unia Europejska, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, IslandiaPolska, Unia Europejska, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, Islandia
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE13.00 PLN
55.00 PLN
200.00 PLN
*Dyrektor, Zastępca dyrektora, Osoba pełniąca obowiązki dyrektora, Nauczyciel, Instruktor, Opiekun, Wychowawca, Pozostały personel placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej, Praktykant, Stażysta, Wolontariusz

Ubezpieczenie jest dla osób, które pracują:
- na podstawie umowy o pracę,
- na podstawie umowy cywilno-prawnej,
- w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak dokonać wyboru sumy ubezpieczenia?
Przykład: Zarówno dyrektor jak i nauczyciel mogą być zatrudnieni na podstawie:
1. Umowy o pracę i wtedy podlegają przepisom o odpowiedzialności pracownika względem pracodawcy – tj. do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (kodeks pracy art. 2 i art. 119) albo
2. Umowy cywilno-prawnej albo w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i wtedy podlegają przepisom kodeksu cywilnego, tj. do wysokości szkody (np. odszkodowanie + zadośćuczynienie + renta dożywotnia, szkoda może znacznie przekroczyć kwotę 100 000 zł).
Podsumowując, w celu dopasowania sumy gwarancyjnej do własnych potrzeb, proponujemy kierować się podstawą zatrudnienia a następnie wysokością wynagrodzenia.

PRZEDMIOT I ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa).

Jeżeli obowiązanym do naprawienia szkody jest pracodawca zatrudniający ubezpieczonych nauczycieli, wychowawców lub instruktorów, zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela ogranicza się do wysokości roszczeń regresowych przysługujących pracodawcy wobec pracownika.

Zdarzenia szkodowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, a ich przyczyny zaszły przed zawarciem umowy ubezpieczenia, podlegają ubezpieczeniu jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający nie znał tych przyczyn do chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub mimo zachowania należytej staranności nie mógł się o nich dowiedzieć (Loss occurrence);

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w następstwie rażącego niedbalstwa;

Prawo do regresu – wykupione; Ubezpieczyciel nie będzie rościł od ubezpieczonego pracownika zwrotu wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby trzeciej, również w zakresie trzymiesięcznego wynagrodzenia określonego w kodeksie pracy (art. 119).

OC dyrektora

W przypadku ubezpieczonego, który jest dyrektorem placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej (OC dyrektora), przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego:

1) zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem;
2) obowiązków dyrektora w granicach posiadanych kompetencji.


OC nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna, personelu placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej

Odpowiedzialność cywilna  Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadanym w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem.

OC praktykanta, stażysty

W odniesieniu do praktykantów i stażystów ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) w związku z odbywaniem praktyk lub stażu; Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody z tytułu powstania szkód będących następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (odpowiedzialność cywilna deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa);

 

PODSTAWA UBEZPIECZENIA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców z dnia 24-09-2018 (OC/OW029/1809).