Ulotka informacyjna:pl
Krok 1
Wybór wariantu
Krok 2
Dane ubezpieczonych
Krok 3
Podsumowanie i płatność
WariantWariant IWariant IIWariant III
Składka roczna50.00 PLN90.00 PLN180.00 PLN
Suma gwarancyjna100.000 PLN200.000 PLN500.000 PLN
Zakres terytorialnyEuropaEuropaCały Świat
KUP UBEZPIECZENIE ONLINE50.00 PLN
90.00 PLN
180.00 PLN
Wykupując ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, zapewniasz ochronę nie tylko sobie ale również wszystkim Twoim bliskim osobom*, stale zamieszkującym i prowadzącym wspólnie gospodarstwo domowe.
*Za osoby bliskie uważa się min.: małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, dzieci, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierbów, przysposobionych i przysposabiających.

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe.

2. Odpowiedzialność cywilna osoby, która posiada na podstawie tytułu prawnego, w tym umowy najmu, lokal lub budynek, który służy wykonywaniu czynności życia prywatnego, gdy w związku z posiadaniem tego mienia w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest ona zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

3. Odpowiedzialność cywilna pomocy domowej* lub opiekunki zatrudnionej przez Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac pomocniczych w gospodarstwie domowym na rzecz ubezpieczonego, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, lub domownika. Przy czym przy włączeniu tego ryzyka do umowy ubezpieczenia, wyłączone pozostają szkody wyrządzone Ubezpieczonemu lub jego osobom bliskim, a także szkody, które mogą być pokryte z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej na swoją rzecz przez pomoc domową lub opiekunkę.

*Pomoc domowa to: gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną, osoba sprawująca opiekę nad psem, itp.

4. Szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i jego osób bliskich*, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe.

*Zgodnie z art. 427 KC, w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, jakie wyrządził domownik, który w chwili wyrządzenia tych szkód, nie ukończył trzynastu lat (zwany dalej „małoletnim”), gdy ubezpieczony wskazany w dokumencie ubezpieczenia lub domownik, zobowiązany do nadzoru nad tym małoletnim uczynił zadość temu obowiązkowi albo szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru.

6. OC podczas odbywania praktyk

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, oraz domownika, za szkody, które wyrządzili oni w związku z praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły.

7. OC w mieniu najmowanym

Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody, które powstały:
1) w mieniu, z wyłączeniem mienia służbowego, z którego ubezpieczony, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, lub domownik, korzystali na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
2) w mieniu służbowym podczas wykonywania obowiązków służbowych. Mieniem służbowym jest laptop, tablet, telefon komórkowy, w tym smartfon, który pracodawca przekazał ubezpieczonemu, który jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia, lub domownikowi, do używania na podstawie dokumentu nakładającego odpowiedzialność materialną na korzystającego z tego mienia.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Czynności życia prywatnego oznaczają czynności dotyczące sfery prywatnej. W przypadku osób uczących się lub studiujących także czynności związane z praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły (szkody powstałe podczas odbywania praktyk). Za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu i użytkowaniem broni.

Wypadek ubezpieczeniowy: śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia. Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

Szkoda na osobie: straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Szkoda w mieniu: straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości, a także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie.

 

Podstawa zawarcia umowy:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym z dnia 24.09.2018 (OC/OW030/1809)

Ubezpieczyciel:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Polska.