Będąc doświadczonym brokerem ubezpieczeniowym jesteśmy w stanie przygotować takie rozwiązania, które w pełni odpowiadają oczekiwaniom naszych Klientów. Dotyczy to ubezpieczenia majątku rozumianego jako zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami szkód dla budynków, mienia, gotówki, środków obrotowych, elektroniki, maszyn i urządzeń, wyposażenia obiektów (w tym także elementów szklanych) etc.

 

Jako doświadczony broker, w trakcie opracowywania kompleksowego materiału ofertowego, uwzględniamy wszystkie posiadane przez Klienta elementy majątku:

 • budynki i budowle,
 • wyposażenie, maszyny i urządzenia,
 • środki obrotowe,
 • sprzęt elektroniczny,
 • szyby i przedmioty szklane,
 • gotówkę,
 • utratę zysku (BI),
 • inne.

Zabezpieczenie przedmiotowych elementów posiadanego i wykorzystywanego do prowadzonej działalności majątku Klienta, jesteśmy w stanie, poprzez włączenie do zakresu podstawowego polisy licznych klauzul dodatkowych, rozszerzyć i dopasować do rodzaju działalności z uwzględnieniem konkretnych potrzeb naszych zleceniodawców.
Z tego też względu oferowane przez brokera ubezpieczenie spółki czy wspólnoty mieszkaniowej w pełni odpowiada indywidualnym oczekiwaniom Klienta.

Zakres ubezpieczenia:

 1. Ryzyka nazwane (Flexa+EC)

Ochroną tą objęte są szkody powstałe wskutek wymienionych w polisie i zdefiniowanych w OWU zdarzeń.

 1. Wszystkie ryzyka (All Risks)

Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (ujętego w polisie) na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Klienta zdarzenia, a także zniszczenia
lub uszkodzenia tegoż mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zajściem zdarzenia powodującego szkodę objętą umową, tj. wszystkie zdarzenia nie wyłączone przez ubezpieczyciela w OWU (dotyczy zarówno umów o ubezpieczenie spółek jak i np. wspólnot mieszkaniowych).

 1. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

Ochroną objęte są stanowiące własność lub będące w posiadaniu Klienta szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Ten produkt obejmuje również szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważana jest utrata lub ubytek wartości przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia.

 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Przedmiotem umów może być sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta lub znajdujący się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, i użytkowany zgodnie
z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu wskazanym we wniosku przez Klienta i określonym w polisie, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu.

Odpowiedzialnością objęte jest nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Klienta zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu objętego ochroną w ramach OWU, np. ogień
i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja, błędy użytkownika, szkody elektryczne, szkody mechaniczne i inne, które nie są wyraźnie wyłączone.

 1. Ubezpieczenie utraty zysku (BI)

Przedmiotem ochrony jest ryzyko utraty zysku brutto, jaki ze swej działalności gospodarczej mógłby osiągnąć Klient, gdyby nastąpiło zakłócenie lub przerwa w działalności gospodarczej na skutek szkody w mieniu, spowodowanej zdarzeniami losowymi. Polisą objęta jest utrata zysku brutto wynikająca z przypadkowego, nagłego, nieprzewidzianego i wynikającego z przyczyn niezależnych od podmiotu dostarczającego polisę oraz Klienta zdarzenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty dodatkowe:

 • koszty wynajęcia rzeczoznawców,
 • koszty prac w nadgodzinach, godzinach nocnych,
 • koszty wynajęcia i przeprowadzki do budynków i pomieszczeń zastępczych,
 • inne koszty dodatkowe związane z powstałą szkodą.