• grupowe ubezpieczenia na życie,
  • ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • kosztów leczenia.

Oferujemy umowy ubezpieczenia grupowego na życie chroniące i łagodzące materialne skutki nieszczęśliwych wypadków oraz chorób posiadacza polisy i jego rodziny. Specjalizujemy się zarówno w negocjowaniu warunków polis zawieranych przez spółki kapitałowe, jak i instytucje sektora finansów publicznych zawierające umowy w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Nasi specjaliści biorą udział w pracach komisji przetargowych w charakterze członka lub biegłego, pomagają w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia oraz w ocenie ofert – również w przypadku ubezpieczeń pracowniczych.

Przygotowany przez naszych brokerów opis przedmiotu zamówienia oraz innowacyjny sposób oceny ofert zapewnia Zamawiającemu maksymalizację korzyści przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

Specjalizujemy się w tworzeniu wspólnych programów ochronnych poprzez łączenie ubezpieczonych w „grupy przetargowe”. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet spółki zatrudniające małą liczbę Pracowników mogą liczyć na maksymalizację zakresu ochrony, którą wnosi ubezpieczenie pracownicze.

Nasi brokerzy, uwzględniając oczekiwania swoich Klientów przygotowują dedykowany program grupowego ubezpieczenia pracowniczego, który w swoich warunkach szeroko wykracza poza standardowe zapisy ogólnych warunków umowy (OWU).