Przedmiotem ubezpieczenia farm fotowoltaicznych jest cała elektrownia, czyli zespół paneli razem z konstrukcją wsporczą i całym niezbędnym oprzyrządowaniem. Uwzględniamy również indywidualne zapotrzebowanie naszych Klientów, dlatego też przewidujemy możliwość rozszerzenia pakietu ochronnego i objęcie nim także finansowych skutków przerwy w pracy systemu elektrowni, będącej rezultatem szkody materialnej uniemożliwiającej kontynuowanie produkcji energii elektrycznej.

Ze względu na taką elastyczność proponowanego ubezpieczenia farmy fotowoltaicznej, zwracamy szczególną uwagę na szeroki zakres pakietu ochronnego, który obejmuje zarówno szkody będące rezultatem oddziaływania czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Najbardziej promowanym przez nas jest zakres od wszelkich zdarzeń powodujących konieczność naprawy lub wymiany, łącznie z uszkodzeniami mającymi źródło wewnątrz mechanizmów.

Zakres programów ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw posiadających lub wykorzystujących w swojej działalności takie urządzenia, oparte są wg standardu „od wszystkich ryzyk” i obejmuje m.in.:

  1. Szkody wywołane czynnikami wewnętrznymi, będącymi konsekwencją usterek, awarii lub też nieprawidłowego działania mechanizmów elektrowni (w tym także modułów bezpieczeństwa); zakres ten obejmuje również błędy powstałe na etapie projektowania instalacji oraz szkody wynikające z wady materiałowej.
  2. Szkody wywołane czynnikami zewnętrznymi – do grupy tej należą: skutki wyładowań atmosferycznych oraz wszelkich czynników pogodowych (w tym także intensywnych opadów), skutki klęsk żywiołowych – m.in. powodzi i pożarów (także: przypaleń, osmaleń, żarzenia etc.), wybuchów oraz implozji oraz upadku statku powietrznego, kradzieży, wandalizmu oraz błędów eksploatacyjnych (m.in. wynikających z braku umiejętności).


Ponadto zakres ubezpieczenia samej elektrowni można rozszerzyć o ubezpieczenie od utraty przychodów z produkcji energii elektrycznej, gdzie ochroną obejmujemy przychód nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni fotowoltaicznej.