Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki (ubezpieczenie D&O) pokrywa straty finansowe wyrządzone przez członków zarządu powstałe w wyniku nieprawidłowego zarządzania spółką. 

Ubezpieczenie D&O rekompensuje straty finansowe, które mogą wynikać z nienależytego wykonania obowiązków przez władze spółki (np. podjęcie błędnej decyzji), jak
i zaniechania wykonania czynności (brak podjęcia decyzji). Ubezpieczenie jest aktywne zarówno w przypadku naruszenia ogólnych przepisów prawa, jak i statutu spółki. Ubezpieczone są szkody wyrządzone spółce oraz osobom trzecim, w tym akcjonariuszom/udziałowcom. Ubezpieczenie pokrywa koszty obrony prawnej wraz z kosztami procesowymi, także w przypadku zarzutu o działanie na szkodę spółki. Polisa D&O zapewnia ochronę prawną także w przypadku bezpodstawnych czy „dyskusyjnych” roszczeń.