Zespół brokerów spółki  GESTUM BROKER zapewnia obsługę wszelkich rodzajów ubezpieczeń na najwyższym poziomie. Dzięki temu, że broker ma możliwość zestawienia wielu ofert, Klient nie musi ż sam ich poszukiwać i tracić czas na wdrażanie się w zawiłe kwestie ubezpieczeniowe czy szczegóły Ogólnych Warunków Ubezpieczeń.

Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych

Jako doświadczony broker ubezpieczeniowy, wspieramy obsługiwane przez nas Wspólnoty Mieszkaniowe w podejmowaniu decyzji o ubezpieczeniu majątku, którym zarządzają.
Od decyzji tej zależy bowiem, czy ryzyko strat z powodu zalania, zerwanego dachu, czy znacznego odszkodowania za wyrządzone szkody Wspólnota będzie zobowiązana przejąć
na siebie, czy przejmie je Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Biorąc pod uwagę, iż rynek usług ubezpieczeniowych aktualnie oferuje pełny przekrój produktów w tym zakresie, jesteśmy po to aby właściwie ocenić, doradzić i wspólnie
z poszczególnymi Wspólnotami skonstruować program ubezpieczenia uwzględniający specyfikę, wielkość i indywidualne potrzeby danej społeczności.

Właściwa ocena i prawidłowy dobór zakresu ubezpieczenia ma zasadniczy wpływ na wysokość składki oraz poczucie bezpieczeństwa i realne odszkodowanie otrzymane w razie zajścia zdarzenia szkodowego.

Przedmiot ubezpieczenia może obejmować:

 1. Budynki mieszkalne wraz z podziemnymi garażami oraz ze stałymi elementami wyposażenia, maszynami i urządzeniami w tym windy, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, alarmowe oraz pozostała infrastruktura, oświetlenie, obiekty małej architektury, place zabaw, podjazdy, chodniki, miejsca parkingowe, itp.
 2. Odpowiedzialność Cywilną Wspólnoty Mieszkaniowej związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, w szczególności:
 • budynku (budynków) wraz z pomieszczeniami dodatkowymi, takimi jak piwnice, wózkownie, schowki, garaże, suszarnie,
 • parkingów znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej, a przeznaczonych do użytku osób zamieszkujących budynek (budynki), jak również osób trzecich,
 • dziedzińców i ogrodów należących do Ubezpieczonego,
 • wszelkiego typu instalacji w jakie wyposażona jest nieruchomość,
 • urządzeń rekreacyjnych i innych usytuowanych na terenie nieruchomości,
 • drzew i roślin znajdujących na terenie nieruchomości.
 1. Odpowiedzialność Cywilna Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej:
 • OC Członka wspólnoty związana z posiadaniem lokalu stanowiącego jego własność, za szkody rzeczowe w nieruchomości wspólnej poniesione przez Wspólnotę Mieszkaniową,
 • OC wzajemne w związku z powstaniem szkód zalaniowych pomiędzy lokatorami (mieszkańcami wspólnoty),
 • Szkody wyrządzone przez Wspólnotę Mieszkaniową – Członkom Wspólnoty,
 • OC Podwykonawców w związku z powstaniem szkód wyrządzonych przez podwykonawców Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.

 

Ubezpieczenie Zarządców Nieruchomości

Dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz bezpieczeństwa osób korzystających z usług profesjonalnych zarządców nieruchomości, wprowadzono w Polsce obowiązek posiadania przez podmioty trudniące się zarządzaniem obiektami, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.  Polisę ubezpieczeniową należy zawrzeć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności zawodowych. Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów i wynosi ona 50.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

Jako doświadczony broker ubezpieczeniowy, wspieramy w tym zakresie Zarządców Nieruchomości w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności polegającej na zarządzaniu i/lub administrowaniu nieruchomościami.

Zakres ubezpieczenia może obejmować szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania działania Ubezpieczonego w zawiązku
z wykonywaniem czynności związanej z zarządzaniem nieruchomościami, w tym czyste straty finansowe.

Dostępne produkty ubezpieczeniowe to:

 1. Odpowiedzialność Cywilna obowiązkowa- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,
 2. Odpowiedzialność Cywilna dobrowolna (nadwyżkowa) Zarządcy Nieruchomości – dla Spółki,
 3. Odpowiedzialność Cywilna osób wykonujących czynności Zarządcy Nieruchomości– poszczególni Zarządcy Nieruchomości.

W ramach obsługi brokerskiej oferowanej przez GESTUM BROKER Sp. z o.o. dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz Zarządców Nieruchomości, w zakresie kompleksowej obsługi ubezpieczeń w trakcie roku jesteśmy w stanie zaoferować następujące czynności:

 1. Audyt aktualnych polis pod względem ich zakresu.
 2. Analizę istniejących zagrożeń i potrzeb Klienta.
  W ramach tych czynności sporządzamy pełną analizę ryzyka ubezpieczeniowego występującego  w związku z prowadzoną działalnością i przedstawiamy szczegółowy plan ochrony przedsiębiorstwa, jak również osób w nim pracujących.
 3. Opracowanie optymalnego i jednolitego Programu ubezpieczeniowego dostosowanego do specyfiki działalności i uzgodnionych wspólnie potrzeb.
 4. Ujednolicenie zakresu ochrony dla wszystkich obiektów.
 5. Negocjacje z towarzystwami najkorzystniejszej handlowo oferty ubezpieczeniowej (tak pod względem zakresu pokrycia jak i ceny pełnego ubezpieczenia).
 6. Pośrednictwo i doradztwo w wyborze ubezpieczyciela (przegląd rynku ubezpieczycieli).
 7. Rekomendację brokerską najkorzystniejszej wynegocjowanej oferty.
 8. Bieżącą obsługę zawartych umów ubezpieczenia, w tym:
 • kontrola zgodności i poprawności przekazywanych dokumentów (polis, aneksów) z ofertą i wynegocjowany programem ubezpieczeniowym,
 • zgłaszanie do ubezpieczyciela istotnych informacji o zmianach zachodzących w przedmiocie ubezpieczenia,
 • zgłaszanie na bieżąco zmian do zawartych polis,
 • aranżowanie aneksów i innych dokumentów ubezpieczeniowych,
 • monitorowanie terminów wygasania poszczególnych umów ubezpieczenia,
 • monitorowanie płatności składki lub poszczególnych rat,
 • rozwiązywanie bieżących problemów ubezpieczeniowych.
 1. Coroczną negocjację warunków wznowienia umowy ubezpieczenia z przedstawieniem i omówieniem pełnego porównania ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych.
 2. Bieżący monitoring rynku ubezpieczeniowego pod kątem pojawiających się nowych produktów, ryzyk i ofert oraz ich przydatności w zabezpieczeniu prowadzonej działalności Klienta.
 3. Analizę standingu finansowego towarzystw ubezpieczeniowych.
 4. Przygotowanie i prowadzenie niezbędnych szkoleń dla pracowników Klienta w zakresie obsługi programu ubezpieczeniowego, w stopniu niezbędnym dla danego stanowiska
  i sytuacji w danej firmie.
 5. Likwidację szkód, w tym:
 • przygotowanie procedury szkodowej,
 • pełny nadzór nad likwidacją szkód,
 • kontrole obiegu dokumentów szkodowych,
 • monitoring terminów wynikających z przyjętej procedury,
 • interwencje u ubezpieczyciela w sytuacjach konfliktowych,
 • wsparcie współpracującej z nami kancelarii prawnej przy wszelkiego typu odwołaniach od niekorzystnych decyzji, odmowach.
 1. Pomoc prawną w ramach bieżącej obsługi umów ubezpieczenia oraz w procesie likwidacji szkód, dotyczącą formułowania opinii lub interpretacji poszczególnych zapisów OWU, a także redagowanie odwołań do towarzystw w sytuacji odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu zawartych za pośrednictwem brokera polis (obsługa bezpłatna).