Jako broker ubezpieczeniowy, dbając o należytą ochronę ubezpieczeniową, zapewniającą pełne bezpieczeństwo prowadzonej działalności, jesteśmy w stanie, poprzez włączenie
do zakresu podstawowego ubezpieczenia licznych klauzul dodatkowych, rozszerzyć i dopasować do rodzaju prowadzonej działalności z uwzględnieniem konkretnych potrzeb naszych zleceniodawców:

 1. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR, EAR)

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i ryzyk montażowych jest adresowane do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw będących Inwestorem, Wykonawcą czy Podwykonawcą. Przedmiotem ubezpieczenia są prace kontraktowe, materiały i urządzania będące przedmiotem budowy, montażu z zakresu budownictwa: mieszkaniowego, ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego, drogowego.

Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • sprzęt i wyposażenie placu budowy,
 • maszyny budowlane,
 • mienie istniejące,
 • odpowiedzialność cywilna w stosunku do osób trzecich.

W ramach tego ubezpieczenia możemy ponadto zapewnić:

 • ochronę obiektu budowlanego i/lub montażowego od szkód majątkowych w tym kradzieży
 • ochronę odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonych podmiotów (wszystkich podmiotów realizujących ubezpieczone prace) w związku ze szkodami osobowymi
  lub rzeczowymi, jakie powstaną w związku z realizacją ubezpieczonych prac
 • ochronę utraty spodziewanego zysku inwestora jako następstwa ubezpieczonej szkody rzeczowej
 1. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)

Ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM) obejmuje uszkodzenie lub utratę maszyny w następstwie szkód mających swoją przyczynę poza maszyną, kradzieży oraz następstwa szkód będących wynikiem awarii wewnętrznej maszyny, jeżeli doszło do szkody w jej zewnętrznych elementach.

 1. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii (MB)

Przedmiotem umów ubezpieczenia mogą być maszyny i urządzenia stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego
i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe z wszystkich przyczyn poza wyłączonymi w owu maszyn od uszkodzeń, w szczególności
z wymienionych poniżej:

 • wady odlewnicze i materiałowe,
 • błąd konstrukcyjny, wadliwe wykonanie,
 • błędy warsztatowe lub montażowe,
 • niezręczność, niedbalstwo,
 • brak wody w kotłach,
 • rozerwanie z powodu działania siły odśrodkowej,
 • zwarcie, przepięcie.