Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia działalności, Ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa).

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, będące następstwem przewidzianego w umowie wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń.

Jako broker ubezpieczeniowy, dbając o należytą ochronę ubezpieczeniową, zapewniającą pełne bezpieczeństwo prowadzonej działalności, jesteśmy w stanie, poprzez włączenie do zakresu podstawowego ubezpieczenia licznych klauzul dodatkowych, rozszerzyć i dopasować do rodzaju prowadzonej działalności z uwzględnieniem konkretnych potrzeb naszych zleceniodawców, m. in:

  • odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem branży, 
  • odpowiedzialność cywilna pracodawcy,
  • odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu OC,
  • odpowiedzialność cywilna za produkt wprowadzany do obrotu, 
  • ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku lub zastąpienia go produktem wolnym od wad,
  • odpowiedzialność za szkody związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne (szkody środowiskowe), 
  • OC Zawodowa dla różnych grup zawodowych,
  • odpowiedzialność cywilna menadżerów,
  • ubezpieczenie ochrony prawnej,
  • inne.